การพัฒนาชีวภัณฑ์และสูตรสำเร็จ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๔ โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ / การพัฒนาชีวภัณฑ์และสูตรสำเร็จ

 การพัฒนาชีวภัณฑ์และสูตรสำเร็จ
การพัฒนาชีวภัณฑ์และสูตรสำเร็จ (Formulation)

เชื้อปฏิปักษ์ที่ได้มีการคัดเลือกและทดสอบแล้วว่า มีความสามารถควบคุมโรคพืชได้ดีในห้องปฏิบัติการ และในสภาพไร่นา เมื่อจะพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ เพื่อให้นำไปใช้ในเชิงการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ชีวภัณฑ์สูตรสำเร็จ
ชีวภัณฑ์สูตรสำเร็จ

มาตรฐานที่เชื่อถือได้ (acceptable standard) 

เชื้อปฏิปักษ์ที่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จะต้องมีปริมาณของเชื้อได้มาตรฐานทุกๆ ครั้งที่ผลิต โดยต้องมีการระบุปริมาณของเชื้อต่อหน่วย น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ ไม่มีเชื้ออื่นปะปน และผ่านการศึกษาทดสอบคุณภาพการควบคุมโรคว่า มีประสิทธิภาพคงที่สม่ำเสมอ

ชีวภัณฑ์สำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ
ชีวภัณฑ์สำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ

อายุการเก็บรักษานาน(acceptable shelf-life) 

ชีวภัณฑ์ที่ดีจะต้องสามารถเก็บรักษาในภูมิอากาศที่ร้อนของประเทศไทยไว้ได้นาน โดยไม่ต้องมีการดูแลรักษามากนัก ทั้งในขณะที่จำหน่ายอยู่ในร้านค้า หรือเมื่อเกษตรกรเก็บไว้ภายในบ้าน ปัจจุบันชีวภัณฑ์ที่ผลิตจะมีสูตรสำเร็จแบบต่างๆ ที่มีการเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพความคงทนของเชื้อปฏิปักษ์ เช่น สารอาหาร สารยึดติดพืช สารป้องกันรังสี สารตรึงเชื้อ

ความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม (environmental safety)

ชีวภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจะต้องไม่มีโทษต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ และสิ่งแวดล้อม คือ ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  และไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดความเสียหาย และเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ความสามารถใช้ร่วมกัน (combined use) 

ชีวภัณฑ์หากสามารถนำไปใช้ร่วมกับวิธีการอื่นๆ ได้ จะทำให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการประหยัด ทั้งทุนทรัพย์ ตลอดจนความสะดวกสบายในการปฏิบัติที่ไม่ต้องเสียเวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ร่วมกับวิธีการเพาะปลูก ที่ช่วยส่งเสริมการอยู่รอดของเชื้อปฏิปักษ์ให้นานขึ้น หรือการลดปริมาณเชื้อโรคพืช เพื่อให้เชื้อปฏิปักษ์มีประสิทธิภาพ ในการควบคุมเชื้อโรคพืชได้สูงขึ้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป