บทสรุป - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๔ โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ / บทสรุป

 บทสรุป
โรคพืชที่มีสาเหตุจากสิ่งมีชีวิต ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืช และผลผลิต ทั้งที่ปลูกในแปลง และภายหลังการเก็บเกี่ยวได้รุนแรงถึงร้อยละ ๕๐ - ๑๐๐ จึงนับเป็นศัตรูพืชที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่ต้องมีการป้องกัน และกำจัดอย่างถูกวิธี ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกพืชจนถึงการเก็บเกี่ยว วิธีการป้องกันและกำจัดโรคพืชมีหลายวิธี แต่เกษตรกรมักเลือกใช้วิธีที่สะดวก และให้ผลอย่างรวดเร็ว คือ การใช้สารเคมีกำจัดโรคพืช ซึ่งในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ อีกทั้งยังมีราคาแพง เป็นพิษต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และทำลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนก่อให้เกิดการดื้อต่อสารเคมีที่ใช้ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว เกษตรกรควรเลือกวิธีการอื่น โดยเฉพาะการป้องกัน และกำจัดโรคพืช ด้วยวิธีชีวภาพ ซึ่งเป็นการอาศัยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ นำมาใช้ควบคุมเชื้อจุลินทรีย์โรคพืชชนิดต่างๆ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต้องใช้เวลาพอสมควร เพื่อให้เกิดการต่อสู้กันตามธรรมชาติ จนกว่าจะชนะเชื้อโรค ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องเลือกใช้ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ให้เหมาะกับชนิดของเชื้อโรค รู้วิธีการขยายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ รวมถึงวิธีการใช้ ทั้งอัตราและจำนวนครั้ง ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้เกิดผลดีต่อการควบคุมโรค สิ่งเหล่านี้นับเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ ของการจัดการโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ

นาข้าวที่ควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพให้ผลผลิตดี
นาข้าวที่ควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพให้ผลผลิตดี
หัวข้อก่อนหน้า