การตรวจและเกณฑ์บ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวาน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน / การตรวจและเกณฑ์บ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวาน

 การตรวจและเกณฑ์บ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวาน
การตรวจและเกณฑ์บ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวาน

เมื่อต้องการตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน เริ่มแรกจะมีการซักประวัติ เช่น ปัสสาวะบ่อย ดื่มน้ำบ่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ภาวะแทรกซ้อน ประวัติครอบครัว มีการตรวจร่างกาย เช่น การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจชีพจร ความดันโลหิต และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือด การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ นำส่วนพลาสมาไปตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (พลาสมากลูโคส) เป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้สำหรับการค้นหาเพื่อยืนยัน หรือวินิจฉัยโรคเบาหวาน ซึ่งมีวิธีการและเกณฑ์บ่งชี้ว่า เป็นโรคเบาหวานดังนี้

ชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งมาตรฐาน
ชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งมาตรฐาน

๑.  ในกรณีที่ไม่มีอาการใดๆ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้าหลังอดอาหารอย่างน้อย ๘ ชั่วโมง (fasting plasma glucose : FPG) พบระดับน้ำตาลมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๒๖ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยตรวจซ้ำในวันถัดไป บ่งชี้ว่า เป็นโรคเบาหวาน
ดื่มน้ำมาก เป็นอาการที่เข้าได้กับโรคเบาหวาน
ดื่มน้ำมาก เป็นอาการที่เข้าได้กับโรคเบาหวาน
๒. เมื่อมีอาการที่เข้าได้กับโรคเบาหวาน ได้แก่  ปัสสาวะมาก ดื่มน้ำมาก น้ำหนักตัวลดลง โดยไม่ทราบสาเหตุ ตรวจระดับพลาสมากลูโคสเวลาใดก็ได้ คือ เจาะโดยไม่เลือกเวลา (random plasma glucose : RPG) พบระดับน้ำตาลมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร บ่งชี้ว่า เป็นโรคเบาหวาน
๓. ทำการทดสอบจำเพาะด้วยการดื่มสารละลายกลูโคส ๗๕ กรัม (oral glucose tolerance test : OGTT)  และเจาะเลือด เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาล ๒ ชั่วโมงหลังการดื่มสารละลายกลูโคส ตรวจระดับพลาสมากลูโคสในเวลา ๒ ชั่วโมง หลังดื่มสารละลายกลูโคสมากกว่า หรือเท่ากับ ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร บ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวาน ควรทดสอบซ้ำในวันถัดไป เพื่อยืนยันผล การตรวจนี้ใช้เมื่อสงสัยว่าเป็นโรคเบาหวาน หรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวาน แต่ผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารเป็นปกติ หรือเป็นภาวะก่อนเบาหวาน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป