สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / เรื่องที่ ๑ มัสยิด / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
คำว่า มัสยิด เป็นภาษาอาหรับ  หมายถึง  สถานที่สำหรับมุสลิมประกอบพิธี เพื่อแสดงความภักดีต่อพระเจ้า โดยหันหน้าไปยังมัสยิดอัลฮะรอม นครมักกะฮ์ (เมกกะ) ประเทศซาอุดีอาระเบีย
มุสลิม คือ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม มุสลิมในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมาช้านาน และได้ผสมผสานหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเข้ากับวัฒนธรรมของไทย โดยแสดงออกในงานศิลปะและสถาปัตยกรรม เช่น  การแต่งกาย การทำอาหาร การสร้างมัสยิด
เด็กๆ อาจรู้จักหรือเคยเห็นกิจกรรมบางอย่างที่มุสลิมปฏิบัติในมัสยิด เช่น การละหมาด การละศีลอด (การรับประทานอาหาร เมื่อสิ้นสุดการถือศีลอดในแต่ละวัน) การบริจาคทานแก่คนยากไร้ การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน การบรรยายศาสนธรรม นอกจากนี้ มุสลิมในประเทศไทยยังใช้มัสยิดเป็นที่พบปะญาติพี่น้องในหมู่บ้าน หรือจัดงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้ที่จะเข้าไปในมัสยิดควรทำความสะอาดร่างกาย แต่งกายเรียบร้อย และเข้ามัสยิดด้วยอาการสำรวม

ปัจจุบัน
มัสยิดในประเทศไทยมีหลายแห่ง ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มัสยิดที่สำคัญในกรุงเทพฯ เช่น มัสยิดภายในศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ มัสยิดต้นสน มัสยิดหลวงอันซอริสซุนนะฮ์ ส่วนมัสยิดที่สำคัญในต่างจังหวัด เช่น มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน จังหวัดเพชรบุรี

หัวข้อถัดไป