สถานภาพละครชาตรีในปัจจุบัน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี / สถานภาพละครชาตรีในปัจจุบัน

 สถานภาพละครชาตรีในปัจจุบัน
สถานภาพละครชาตรีในปัจจุบัน

ปัจจุบันการแก้บนแถบจังหวัดภาคกลางส่วนใหญ่มักเปลี่ยนไปใช้ลิเกแทน เพราะติดต่อได้ง่ายกว่าและมีจำนวนคณะมากกว่า แต่ยังมีเจ้าภาพที่จัดหาละครชาตรีไปแสดงแก้บนอยู่บ้าง โดยมีทั้งงานที่เจ้าภาพจัดหาไปแสดงแก้บนเพียงรายเดียวโดยเฉพาะ หรือคณะกรรมการหมู่บ้านจัดหามา เพื่อให้คนในหมู่บ้านจ้างไปแสดงแก้บนได้สะดวก โดยปลูกโรงแสดงติดต่อกัน ๒-๓ วัน แต่การแสดงก็กลายเป็นละครนอกเกือบทั้งหมดแล้ว สำหรับละครชาตรีแบบดั้งเดิมยังคงมีการแสดงอยู่บ้างที่จังหวัดเพชรบุรี ยกเว้นช่วงเข้าพรรษา โดยเฉพาะที่วัดมหาธาตุวรวิหาร ซึ่งมีการแสดงแก้บนเป็นละครทั้งวันอยู่หลายคณะ จากการสำรวจ ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ มีจำนวน ๒๘ คณะ แต่ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนลดน้อยลงมาก ทั้งนี้เพราะมีเจ้าภาพจัดหาไปแสดงแก้บนน้อยลง เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำตลอดทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากนี้บุตรหลานของคณะละครชาตรี ที่ต้องการสืบทอดศิลปะการแสดงแขนงนี้ไว้ มีจำนวนน้อยมาก เพราะมีรายได้น้อย อนาคตไม่รุ่งเรือง ละครชาตรีจึงมีแนวโน้มที่จะเสื่อมสลายลงตามกาลเวลา
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป