บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / มะคาเดเมีย / บทนำ

 บทนำ
มะคาเดเมียเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาว ส่วนใหญ่อายุเกิน ๗๕-๑๐๐ ปีขึ้นไป เนื้อไม้มีประโยชน์ใช้สอย คือ นำมาทำเป็นไม้ซุงหรือเครื่องเรือนตกแต่งบ้าน หากมะคาเดเมียอายุตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไป คุณสมบัติเหล่านี้จึงเป็นที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่คิดลงทุนปลูกพืชในระยะยาว สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่อาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เหมาะสำหรับปลูกพืชชนิดนี้ หรืออยู่ใกล้โรงงานแปรรูปผลิตผลของพืช ก็สามารถปลูกพืชชนิดนี้ได้
เครื่องประดับที่ทำจากทองคำ
ในบรรดาพืชเคี้ยวมันหลายๆ ชนิด มีอยู่ชนิดหนึ่ง คือ “มะคาเดเมีย” (Macadamia spp.) ซึ่งควรนำมาพัฒนา และส่งเสริมให้ปลูกกันอย่างกว้างขวาง โดยปลูกในพื้นที่จำนวนมาก แบบสวนขนาดใหญ่ หรือที่ประเทศแถบตะวันตกเรียกว่า estate หรือ plantation เพราะนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรได้ผ่านการศึกษาค้นคว้าพืชชนิดนี้มาพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ลักษณะธรรมชาติของพืช การดูแลรักษา พันธุ์ ผลิตผล และคุณภาพผลิตผล จึงเชื่อมั่นได้ว่า หากเกษตรกรนำมาปลูก ก็จะมีความเสี่ยงลดน้อยลงมาก และการที่กรมวิชาการเกษตรได้ศึกษาพืชชนิดนี้อย่างจริงจังมาไม่น้อยกว่า ๑๐-๒๐ ปี จึงสามารถให้ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องแก่เกษตรกร หรือผู้ลงทุนสามารถนำไปปฏิบัติตามได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป