แหล่งปลูก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / มะคาเดเมีย / แหล่งปลูก

 แหล่งปลูก
แหล่งปลูก

สภาพพื้นที่


ควรสูงจากระดับทะเลปานกลาง ๗๐๐ เมตรขึ้นไป หรือถ้าเป็นพื้นที่ต่ำกว่า ๗๐๐ เมตร ต้องอยู่ในแนวเส้นละติจูดที่ ๑๙.๘ องศาเหนือขึ้นไป แต่ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ถ้าเป็นพื้นที่ราบหรือพื้นที่ลาดเอียงไม่ควรเกิน ๑๕ องศา ถ้ามากกว่านี้ ต้องทำเส้นแนวขอบเขาขวางกับความลาดเทหรือทำขั้นบันได ไม่ควรอยู่ในเขตร่องลมพายุขนาดใหญ่พัดผ่าน และเป็นพื้นที่ไม่มีน้ำท่วม

มะคาเดเมียเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่เชิงเขา ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๗๐๐ เมตรขึ้นไป
ลักษณะดิน

ควรเป็นดินร่วนปนทรายมีการระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง ชั้นของหน้าดินควรลึกอย่างน้อย ๕๐ เซนติเมตร ความเป็นกรด-ด่าง ๕.๕-๖.๖ แต่ที่เหมาะสมคือ ๖.๕

สภาพภูมิอากาศ

มะคาเดเมียเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิค่อนข้างเย็น อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง ๑๐-๓๐ องศาเซลเซียส ระยะก่อนออกดอก ควรมีอุณหภูมิระหว่าง ๑๘-๒๐ องศาเซลเซียส ในเวลาประมาณ ๑ เดือน และระยะผลกำลังเจริญเติบโตควรมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๒๐-๒๕ องศาเซลเซียส แต่ไม่ควรเกิน ๓๐ องศาเซลเซียส และมีช่วงแสงนานประมาณ ๘-๑๐ ชั่วโมง/วัน ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศไม่ต่ำกว่า ๗๕ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ควรมีปริมาณน้ำฝนอย่างน้อยเฉลี่ยปีละ ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร/ปี โดยมีช่วงแล้งไม่เกิน ๔ เดือน

แหล่งน้ำ

ควรเป็นพื้นที่ที่ให้น้ำได้ในช่วงฤดูแล้ง คือ เดือนธันวาคมถึงเมษายน ซึ่งเป็นระยะดอกบาน ติดผลอ่อน และระยะผลกำลังเจริญเติบโต น้ำที่ให้ควรเป็นน้ำสะอาด ไม่มีสารพิษปนเปื้อน มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ๕.๐-๗.๐
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป