การปลูก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / มะคาเดเมีย / การปลูก

 การปลูก
การปลูก

ก่อนจะวางแนวปลูก ควรกำจัดวัชพืชโดยใช้วิธีไถ ตัด หรือใช้สารกำจัดวัชพืชตามความเหมาะสม มะคาเดเมียเป็นไม้ยืนต้น ที่มีอายุไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี ดังนั้นการเตรียมหลุมปลูกจึงมีความสำคัญ คือ หลุมปลูกควรมีขนาดกว้างxยาวxลึก เท่ากับ ๑x๑x๑ เมตร ควรใช้ดินที่ขุดด้านบนหรือหน้าดินในบริเวณรอบๆ ใส่ลงก้นหลุม และผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและเศษพืชแห้ง หรือแกลบเก่า หรือเปลือกถั่วอย่างละ ๑๕-๒๐ กิโลกรัม (๑-๒ ปี๊บ) รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต ก่อนปลูก ๔๕๐-๙๐๐ กรัม/หลุม คลุกเคล้าดินพูนสูงกว่าปากหลุม ๒๐-๔๐ เซนติเมตร ถ้าผสมดินปลูกด้วยเศษพืชสด ควรเตรียมล่วงหน้าก่อนปลูก ๓-๖ เดือน หลังปลูกปักไม้ป้องกันต้นโยกคลอน ถ้าเป็นพื้นที่ราบที่ไม่ลาดเทมาก ควรมีระยะปลูกระหว่างต้นกับระหว่างแถว ๘x๑๐ เมตร โดยให้ระหว่างแถวอยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่อให้ระหว่างแถวได้รับแสงแดดเต็มที่และสามารถปลูกพืชแซมได้ หากเป็นพื้นที่ลาดชันหรือไหล่เขา ควรมีระยะปลูก ๘x๘ เมตร ถ้าพื้นที่ลาดชันมากควรทำขั้นบันได แต่ถ้าไม่ลาดชันมาก ก็ไม่นิยมปลูกบนขั้นบันได แต่จะปลูกระหว่างเส้นแนวขอบเขาที่ทำขวางความลาดเท ซึ่งจะเป็นแนวคันคูรับน้ำและระบายน้ำ ป้องกันการชะล้างหน้าดิน และควรปลูกหญ้าแฝกที่เหนือและใต้แนวระบายน้ำ เพื่อลดการพังทลายของดินด้วย เมื่อผลมะคาเดเมียแก่ จะร่วงไหลมากองรวมกันอยู่ที่ร่องระบายน้ำ 
แปลงปลูกมะคาเดเมีย ในพื้นที่ลาดชัน
แปลงปลูกมะคาเดเมีย
ในพื้นที่ลาดชัน
ก่อนลงมือปลูกมะคาเดเมียควรนำต้นพันธุ์ไว้ในที่โล่งแจ้งรับแสงแดดเต็มที่ เพื่อให้ต้นปรับตัวกับสภาพอากาศภายนอกประมาณ ๑-๒ เดือน และควรทำแนวกันไฟกว้าง ๑๐-๒๐ เมตร ล้อมรอบสวน เพื่อป้องกันไฟในหน้าแล้ง มะคาเดเมียเป็นพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมอย่างหนึ่ง คือ ถ้าผสมในพันธุ์เดียวกัน จะไม่ติดผล หรือติดผลน้อย จึงต้องผสมข้ามพันธุ์ ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และควรปลูกหลายๆ พันธุ์อย่างน้อย ๒ พันธุ์ รวมกันในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้มะคาเดเมียมีผลดก นอกจากนี้ควรเลี้ยงผึ้ง เพื่อเป็นตัวช่วยในการผสมละอองเกสร และผลิตน้ำผึ้ง รวมทั้งปลูกไม้บังลมเป็นแนวไว้ล้อมรอบสวน เช่น สนฉัตร สนจีน ก่อ ไผ่
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป