การให้ปุ๋ย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / มะคาเดเมีย / การให้ปุ๋ย

 การให้ปุ๋ย
การให้ปุ๋ย

ปุ๋ยอินทรีย์ ให้ใส่ปุ๋ยคอกทุกๆ ปี ปีละ ๑๐-๒๐ กิโลกรัม/ต้น ระยะ ๑-๓ ปีแรก และเพิ่มเป็น ๓๐-๕๐ กิโลกรัม/ต้น และคลุมโคนต้น เพื่อรักษาความชื้น ซึ่งจะทำให้มีปริมาณรากขนอ่อนมากขึ้น
แผนภาพแสดงการแยกสลายอะลูมิเนียมให้บริสุทธิ์ (๙๙%) ในถังแยก ๓ ชั้น
การใส่ปุ๋ย โดยขุดรอบต้นบริเวณแนวทรงพุ่ม แล้วกลบ เพื่อให้ปุ๋ยอยู่ในดิน ไม่ระเหยโดยง่าย
ส่วนปุ๋ยเคมี มีระยะการให้ปุ๋ย ดังนี้

สูตร ๑๕ : ๑๕ : ๑๕ อัตรา ๖๐๐ กรัม/ต้น/ปี ผสมปุ๋ยยูเรีย ๑๒๐ กรัมในปีที่ ๑ และเพิ่มปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕ : ๑๕ : ๑๕ และปุ๋ยยูเรียแต่ละชนิดอีกปีละ ๑ เท่าตัวจนถึงปีที่ ๔ ในปีที่ ๕ จึงเปลี่ยนเป็นปุ๋ยสูตร ๑๒ : ๑๒ : ๑๗ : ๒ (Mg) ในอัตรา ๓,๐๐๐ กรัม/ต้น/ปี ผสมปุ๋ยยูเรีย ๖๐๐ กรัม
ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยยูเรีย
ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยยูเรีย
หลังจากปีที่ ๕ ไปแล้วให้เพิ่มปุ๋ยยูเรียและโพแทสเซียมคลอไรด์ร้อยละ ๑๐ และ ๑๕ ของปุ๋ยสูตรตามลำดับ นอกจากนี้ ควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารรองด้วย อัตราปุ๋ยที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ทั้งใบพืชและดินประกอบด้วย หลังจากใส่ปุ๋ยแล้ว ถ้าฝนไม่ตก ควรให้น้ำ เพื่อให้รากพืชดูดปุ๋ยไปใช้ได้ การใส่ปุ๋ยให้แบ่งใส่ปีละ ๔ ครั้ง และควรปรับความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสม ซึ่งในระยะที่พืชอายุ ๑-๒ ปี ควรใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ ๐.๕ กิโลกรัม/ต้น เมื่ออายุ ๔-๕ ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น ๑-๒ กิโลกรัม/ต้น พรวนกลบคลุกเคล้าเข้ากับดินในรอบรัศมีพุ่มใบ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป