การให้น้ำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / มะคาเดเมีย / การให้น้ำ

 การให้น้ำ
การให้น้ำ

ควรให้น้ำในช่วงหน้าแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง

ปริมาณน้ำ

ช่วงต้นพืชอายุ ๒ เดือนแรก ให้ต้นละ ๒๐-๓๐ ลิตร/สัปดาห์ (ประมาณ ๓ ลิตร/ต้น/วัน)
ช่วงต้นพืชอายุ ๑-๓ ปี ให้น้ำต้นละ ๑๓๐-๑๕๐ ลิตร/สัปดาห์  (ประมาณ ๒๐ ลิตร/ต้น/วัน)
ช่วงต้นพืชอายุ ๔-๗ ปี ให้น้ำต้นละ ๒๐๐ ลิตร/สัปดาห์ (ประมาณ ๓๐ ลิตร/ต้น/วัน)
ช่วงต้นพืชอายุ ๗ ปีขึ้นไป ให้น้ำต้นละ ๘๐๐ ลิตร/สัปดาห์ (ประมาณ ๑๒๐ ลิตร/ต้น/วัน)

อัตราการให้น้ำจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ฤดูกาล ทรงพุ่มต้น ความชื้นดิน โครงสร้างของดิน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ซึ่งต้องสัมพันธ์กับอุณหภูมิของอากาศและความเร็วลมที่พัดผ่าน
การให้น้ำแบบพ่นละอองฝอย หรือแบบน้ำหยด เหมาะสำหรับมะคาเดเมียที่ต้นยังมีขนาดเล็ก
การให้น้ำแบบพ่นละอองฝอย หรือแบบน้ำหยด เหมาะสำหรับมะคาเดเมียที่ต้นยังมีขนาดเล็ก
วิธีการให้น้ำ

ในระยะอายุต้น ๑-๔ ปีแรก ควรให้น้ำแบบพ่นละอองฝอย หรือแบบน้ำหยด และเมื่ออายุต้น ๕ ปีขึ้นไป ให้น้ำแบบพ่นละอองฝอย หรือแบบข้อเหวี่ยงขนาดเล็ก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป