การออกดอก ติดผล และการพัฒนาของผล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / มะคาเดเมีย / การออกดอก ติดผล และการพัฒนาของผล

 การออกดอก ติดผล และการพัฒนาของผล
การออกดอก ติดผล และการพัฒนาของผล

โดยปกติในสภาพภูมิอากาศของเกาะฮาวาย มะคาเดเมียจะเริ่มพัฒนาติดดอกในระยะที่วันเริ่มสั้นลง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม และเป็นสถานที่ที่มีอุณหภูมิในช่วงกลางคืนต่ำกว่า ๑๘ องศาเซลเซียส จะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการกระตุ้นตาดอกที่ยังอยู่ในระยะพักตัว ต้องมีระยะเวลานานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตาดอกจึงพร้อมจะแตกตาออกเป็นช่อดอกได้ แต่ขณะเดียวกันในสภาพภูมิอากาศของประเทศออสเตรเลีย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม จะอยู่ระหว่าง ๑๑-๑๕ องศาเซลเซียส
ช่อดอก
ช่อดอก
สำหรับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณที่ปลูกมะคาเดเมียซึ่งอยู่เหนือเส้นละติจูดที่ ๑๖ องศาเหนือ และความสูงอยู่เหนือระดับทะเลปานกลาง ๗๐๐-๑,๓๐๐ เมตร ปรากฏว่ามะคาเดเมียออกดอกเกือบตลอดทั้งปี โดยไม่ได้คำนึงถึงวันสั้นหรือวันยาว*  ดังเห็นได้ที่สถานีทดลองเกษตรที่สูงทั่วไป เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาค้อ) และมีช่วงที่ออกดอกดกอยู่ ๒ ช่วง คือ เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า อุณหภูมิที่ต่ำกว่า ๑๘ องศาเซลเซียส จะกระตุ้นให้เกิดตาดอก แม้ว่าพืชจะได้รับน้ำฝนเต็มที่ก็ตาม เมื่ออากาศเริ่มอุ่นขึ้น ตาดอกก็จะยืดออกมา และพักตัว ก่อนจะขยายเป็นช่อดอกประมาณ ๕๐-๙๖ วัน ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศแวดล้อม จากนั้นจะเริ่มแตกดอกประมาณ ๒๐๐ กว่าดอกต่อ ๑ ช่อ เมื่อดอกบานและได้รับการผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มพัฒนา โดยปกติในช่อดอกหนึ่งๆ จะติดผลประมาณร้อยละ ๑-๗ เท่านั้น และดอกจะร่วงเป็นจำนวนมากหลังจากผสมเกสรแล้ว ๕-๖ สัปดาห์ อาจเกิดจากการที่มีอุณหภูมิสูง หรือแล้ง ทำให้ขาดน้ำ
ระยะสะสมน้ำมัน
ระยะสะสมน้ำมัน
โดยทั่วไปมะคาเดเมียจะมีระยะติดผลจนถึงผลแก่และร่วงจากต้นประมาณ ๖-๗ เดือน แต่ในสภาพพื้นที่ของประเทศไทย ที่มีอากาศหนาวเย็น เช่น บนดอยที่ความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง ๑,๓๐๐ เมตรขึ้นไป พบว่า มีมะคาเดเมียบางพันธุ์ติดผล เป็นระยะเวลานานถึง ๑๐-๑๑ เดือน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า สภาวะแวดล้อมเฉพาะเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องศึกษากันต่อไป อย่างไรก็ดี เป็นที่น่ายินดีว่า ส่วนใหญ่พันธุ์ที่ใช้ปลูกกันในปัจจุบันถึงแม้จะปลูกที่ความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง ๗๐๐-๑,๓๐๐ เมตร แต่ก็ยังมีคุณภาพสูงและคุณภาพเนื้อในก็เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 

ในช่วงที่มะคาเดเมียเริ่มพัฒนาตาดอกไปจนถึงผลแก่และเก็บเกี่ยว อาจแบ่งระยะใหญ่ๆ ได้ ๓ ระยะ คือ

๑.  ระยะก่อนออกดอกหรือพัฒนาตาดอก (๒  เดือน)
๒.  ระยะเอ็นโดเฟิร์มเจริญเติบโต (๓ เดือนหลังจากออกดอก)
๓.  ระยะสะสมน้ำมัน (oil accumulation)  (๔ เดือนก่อนเก็บเกี่ยว)
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป