วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / มะคาเดเมีย / วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว

 วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว

ในต่างประเทศ การเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือทุ่นแรง ดังนั้นประมาณ ๑ เดือนก่อนเก็บเกี่ยวควรเตรียมปรับหน้าดินให้เรียบ ทำความสะอาดโคนต้นและแถวปลูกก่อนผลจะแก่และร่วง ด้วยการกำจัดวัชพืช เก็บผลอ่อนหรือผลแก่ที่เหลือจากฤดูกาลที่ผ่านมา รวมทั้งใบหรือเศษเปลือกอื่นๆ และเลือกตัดกิ่งที่อยู่ต่ำๆ ออก เพื่อง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ส่วนประเทศไทย พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่จะไม่สามารถใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวได้ ต้องใช้แรงงานคน จึงควรทำความสะอาดบริเวณโคนต้น และเตรียมถุง หรือภาชนะสำหรับเก็บผลโดยเฉพาะ
การเก็บเกี่ยวผลมะคาเดเมียที่แก่จัดและร่วงลงบริเวณโคนต้น
การเก็บเกี่ยวผลมะคาเดเมียที่แก่จัดและร่วงลงบริเวณโคนต้น
วิธีการเก็บเกี่ยว

เมื่อผลมะคาเดเมียแก่จะร่วงลงบริเวณโคนต้น ในต่างประเทศ ซึ่งพื้นที่มีขนาดใหญ่ และเป็นพื้นราบ จะใช้เครื่องมือทุ่นแรงดูดผลเข้าเครื่อง และใส่ถุงหรือลังขนาดใหญ่ส่งโรงงาน เพื่อคัดแยกผล กิ่ง ก้าน ใบ หรือสิ่งปะปน แล้วนำผลไปกะเทาะเปลือกเขียว บางพันธุ์ติดผลจำนวนมากอยู่บนต้นสูง เช่น พันธุ์โอซี ต้องใช้เครื่องจักรเขย่าหรือคนสอย โดยดูจากผิวด้านในของเปลือกนอก  ถ้าเป็นสีน้ำตาลถือว่าแก่แล้ว เก็บเกี่ยวได้ แต่ในพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่ลาดเท ซึ่งไม่สะดวกในการใช้เครื่องจักรก็จะใช้คนเก็บผลที่ร่วง และควรเก็บผลที่ร่วงบนพื้นดินในทุกๆ ๓-๔ วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของสวน และปริมาณของผล โดยเฉพาะในฤดูฝน ถ้าทิ้งผลที่แก่ไว้นาน เชื้อราอาจเข้าทำลาย หรือถ้าเป็นฤดูแล้ง ผลถูกแสงอาทิตย์โดยตรงนานๆ ผลจะแตก ทำให้เนื้อในเหม็นหืนได้

การเก็บเกี่ยว

ในสภาพพื้นที่ต่ำ มะคาเดเมียจะออกดอกเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวผลช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม  อายุเก็บเกี่ยว ๖-๗ เดือน ส่วนในสภาพพื้นที่สูง คือ ความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง ๑,๐๐๐ เมตรขึ้นไป มีการออกดอก ๒ ครั้งใหญ่ๆ ในรอบ ๑ ปี คือ ชุดที่ออกดอกเดือนสิงหาคมเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม มีอายุเก็บเกี่ยว ๗-๑๐ เดือน ชุดที่ออกดอกเดือนธันวาคม เก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน มีอายุเก็บเกี่ยว ๗-๙ เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับพันธุ์

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

ในสภาพพื้นที่สูง คือ ความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง ๑,๐๐๐ เมตรขึ้นไป การพัฒนาของผลเป็นไปอย่างช้าๆ  อายุการเก็บเกี่ยวจึงนานกว่าพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง ๑,๐๐๐ เมตรลงมา เมื่อผลมะคาเดเมียแก่จะร่วงจากต้น  ถ้ากะเทาะเปลือกเขียว ซึ่งเป็นเปลือกนอกออก จะเห็นกะลาสีน้ำตาล และเมื่อกะเทาะกะลาออก จะเป็นเนื้อในสีขาว มีรสชาติมันแต่ไม่หวาน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป