สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
หุ่นยนต์ คือ “หุ่นที่มีเครื่องกลไกอยู่ภายใน  สามารถเคลื่อนไหว และทำงานหลายอย่าง แทนมนุษย์ได้”  หุ่นยนต์แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

๑) หุ่นยนต์ชนิดติดตั้งอยู่กับที่  
๒) หุ่นยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้

หุ่นยนต์ชนิดติดตั้งอยู่กับที่

นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ ใช้หุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานอาหารสำเร็จรูป ใช้หุ่นยนต์บรรจุกระป๋องอาหารหรือกระป๋องเครื่องดื่มลงในหีบห่อ หุ่นยนต์ชนิดนี้มีแขนเดียว ปลายแขนเป็นเครื่องจับ ที่มีลักษณะเหมือนมือ สำหรับหยิบจับชิ้นส่วน
หุ่นยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้

อาจเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ล้อ ขา และเท้า หุ่นยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้มีมากมายหลายแบบ ชนิดที่นิยมสร้างกันมากในปัจจุบัน ได้แก่ หุ่นยนต์ ๒ ขา ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์


หุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีชื่อว่า หุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน สร้างโดยวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน เป็นหุ่นยนต์ ๒ ขา มีรูปร่างคล้ายคน ขนาดเท่าคนจริง แต่งกายแบบหมอ สามารถเดิน ยกมือไหว้ พูด ฟัง โต้ตอบ และทำงานได้อีกหลายอย่าง จึงนับได้ว่า หุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานเป็นความสำเร็จ และความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคนไทยทุกคน

ปัจจุบันพัฒนาการของหุ่นยนต์ในประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีทั้งการวิจัยด้านการออกแบบ และการควบคุมหุ่นยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เช่น หุ่นยนต์บิน หุ่นยนต์เดิน ๒ ขาคล้ายมนุษย์ หุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำ และหุ่นยนต์อื่นๆ ทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ได้เท่าเทียมประเทศอื่นในโลก

หัวข้อถัดไป