การเปลี่ยนรูปและการแปลงร่าง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน / การเปลี่ยนรูปและการแปลงร่าง

 การเปลี่ยนรูปและการแปลงร่าง
การเปลี่ยนรูปและการแปลงร่าง (Warping and Morphing)

หรือเรียกทับศัพท์ว่า วอร์ปปิง และมอร์ฟฟิง เป็นเทคนิคที่ใช้สร้างสีสันให้แก่แอนิเมชัน

วอร์ปปิง หมายถึง การเปลี่ยนรูปของภาพแต่ยังคงมีสภาพเดิมอยู่ เช่น การทำแอนิเมชันเงาของภาพใบหน้าคนในน้ำที่กระเพื่อม  ซึ่งยังคงมองเห็นเป็นใบหน้า แต่อาจยากต่อการแยกว่าเป็นใบหน้าของใคร หรือการทำวอร์ปปิงของวัตถุที่มองผ่านกระจก หรือการทำวอร์ปปิงของดอกไม้ที่กำลังหุบ

ส่วน มอร์ฟฟิง หมายถึง การแปลงร่างจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เช่น แปลงจากใบหน้าคนเป็นใบหน้าเสือ มอร์ฟฟิงแบบสองมิติสามารถทำได้ง่าย โดยเริ่มจากการกำหนดจุดหรือบริเวณ (feature) ของภาพทั้งสองที่ต้องการจะแปลง ในขั้นตอนนี้เรียกว่า การทำภาพแปลง (mapping) โปรแกรมจะทำหน้าที่แสดงลำดับการผสมข้อมูลสี จากภาพหนึ่งไปเป็นอีกภาพหนึ่ง ด้วยการค่อยๆ ลดสัดส่วนของสีในภาพแรกลง ในขณะเดียวกันค่อยๆ เพิ่มสัดส่วนของสี จากภาพหลังมาแทนที่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นการค่อยๆ เปลี่ยนจากภาพแรกไปเป็นภาพหลัง

ภาพใบหน้าคน ที่แสดงแอนิเมชันการแปลงร่าง (มอร์ฟฟิง) มีการเปลี่ยนแปลงโดยค่อยๆ เปลี่ยนจากภาพแรกไปเป็นภาพหลัง
ส่วนการแปลงร่างแบบสามมิติมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ วัตถุทั้งสองที่จะนำมาแปลงจะต้องมีโครงสร้างที่คล้ายคลึง หรือเทียบเคียงกันได้ เช่น การแปลงจากแมวไปเป็นเสือ แต่ในทางกลับกัน ถ้าต้องการแปลงจากนกไปเป็นเสือย่อมทำได้ยาก หรือไม่สามารถทำได้ โดยความซับซ้อนจะอยู่ที่ว่า ปีกและขาทั้ง ๒ ข้างของนกจะเทียบเคียงได้กับส่วนใดของเสือ ผลลัพธ์ที่ได้อาจดูแปลกไป ขั้นตอนการแปลงร่างจะคล้ายกับแบบสองมิติ แต่จุดหรือบริเวณที่จะแปลงต้องใช้แบบสามมิติ ซึ่งขั้นตอนจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น เพราะการแปลงร่างจะต้องเกิดขึ้นในระดับโครงสร้างของวัตถุทั้งสอง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป