คำนิยามและสาเหตุของโรค - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย / คำนิยามและสาเหตุของโรค

 คำนิยามและสาเหตุของโรค
คำนิยามและสาเหตุของโรค

โรคมาลาเรียเป็นโรคติดเชื้อสัตว์เซลล์เดียวสกุลพลาสโมเดียม (Plasmodium) ชนิดที่รู้จักกันดีมี ๔ ชนิด คือ พลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม พลาสโมเดียม ไวแวกซ์ พลาสโมเดียม โอวาเล และพลาสโมเดียม มาลาเรียอี นอกจากนี้ยังมีเชื้อมาลาเรียชนิดในคน ที่เพิ่งพบใหม่เป็นชนิดที่ ๕ คือ พลาสโมเดียม โนวล์ไซ ซึ่งเป็นเชื้อที่แพร่จากลิงมาสู่คน เชื้อเหล่านี้ก่อโรคมาลาเรีย ตามชนิดของมัน เช่น โรคมาลาเรียฟัลซิพารัม และอื่นๆ ตามลำดับ โรคมาลาเรียเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจาก ในแต่ละปีมีผู้ป่วยทั่วโลกมากถึง ๒๒๕ ล้านคน และเสียชีวิตมากกว่า ๗๘๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่แหล่งโรคเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเขตร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิของอากาศเหมาะสำหรับการวางไข่และเจริญเติบโต ของยุงก้นปล่อง อันเป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรียมาสู่คน     

เมื่อหลายสิบปีก่อน การแพร่กระจายของโรคมาลาเรียสามารถควบคุมได้โดยการรณรงค์ขององค์การอนามัยโลก แต่ในปัจจุบัน โรคนี้ได้มีอุบัติการณ์เกิดขึ้นอีกในบางประเทศ อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสาเหตุการเกิด
คนการหย่อนยานในการควบคุมโรค การเกิดสงคราม การเคลื่อนย้ายประชากร และความยากจน
เชื้อมาลาเรียดื้อยาที่ใช้รักษา
ยุงดื้อยาฆ่าแมลง
สภาพแวดล้อมภาวะโลกร้อนได้ขยายพื้นที่แพร่พันธุ์ของยุงก้นปล่อง และลูกน้ำฟักเป็นตัวยุงเร็วขึ้น
การคมนาคมสะดวก ทำให้มีการแพร่เชื้อไปยังพื้นที่ที่อื่นได้มากขึ้น

ในอดีต โรคมาลาเรียเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากร ปัจจุบันอุบัติการณ์โรคลดลงมาก แต่ยังมีปัญหาในพื้นที่ป่าเขาและตามแนวชายแดนของประเทศไทย ที่ยังมีโรคชุกชุมอยู่
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป