สรุป - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 37
เล่มที่ ๓๗
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์
เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องที่ ๔ ว่าว
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์
เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๗ / เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์ / สรุป

 สรุป
สรุป

ระยะเวลากว่าพันปีก่อนที่ดินแดนแห่งนี้ จะเป็นประเทศไทย ได้รับเอาวัฒนธรรม ศาสนา พร้อมด้วยระบบกษัตริย์ มาจากประเทศอินเดียโบราณ โดยมีพัฒนาการมาเป็นลำดับ และมีลักษณะเฉพาะของงานช่างประจำทุกยุคสมัย ดังแบบอย่างรูปทรง ที่หลากหลายของพระเจดีย์ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้สามารถสืบค้นถึงประวัติความเป็นมาของคนไทย และยังสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดรูปแบบพระเจดีย์ที่ต่อเนื่องกันมาอย่างไม่ขาดหายไปในสังคมไทย อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออนุชนไทยรุ่นหลังในการศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของชนชาติไทย

พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ บนยอดดอยอินทนนท์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อก่อนหน้า