สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 37
เล่มที่ ๓๗
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์
เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องที่ ๔ ว่าว
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์
เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๗ / เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เนื่องจากมีวัด โบสถ์ วิหาร และเจดีย์ยอดสูงสีทองเรืองรองอยู่มากมาย เช่น

พระปฐมเจดีย์ ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

พระบรมธาตุไชยา เจดีย์แบบศรีวิชัย ที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจดีย์กู่กุด ที่วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนในทุกเหลี่ยมรายรอบ

พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน เจดีย์ศิลปะแบบล้านนาเป็นปูชนียสถานที่กราบไหว้บูชาของชาวลำพูน

เจดีย์ทอง ๒ องค์ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมบรรพต (เจดีย์ภูเขาทอง) ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มีสีทองอร่ามยามต้องแสงตะวัน แสดงถึงความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์

เจดีย์ที่มีรูปทรงงดงามจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก คือ ปรางค์ประธานวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
พระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และพระอัฐิธาตุของพระสาวก บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ และอัฐิของบรรพบุรุษที่เป็นปูชนียบุคคล

เจดีย์จึงเป็นศรีสง่าแห่งเมือง แสดงถึงความร่มเย็นเป็นสุขในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา และภูมิปัญญาทางศิลปะของไทย เป็นอนุสรณ์เตือนใจ ให้เรารำลึกถึงพระพุทธคุณและคุณงามความดีของบรรพชนผู้ล่วงลับ เกิดจิตสำนึกที่จะปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อความสงบสุขของสังคมไทยสืบไป
หัวข้อถัดไป