เพลงศิลปินแห่งชาติ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 37
เล่มที่ ๓๗
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์
เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องที่ ๔ ว่าว
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์
เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๗ / เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ / เพลงศิลปินแห่งชาติ

 เพลงศิลปินแห่งชาติ
เพลงศิลปินแห่งชาติ

คำร้อง
นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ประพันธ์เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒

ทำนอง
ท่านผู้หญิง หม่อมหลวงพวงร้อย  อภัยวงศ์
นายสมาน  กาญจนะผลิน
นายสง่า  อารัมภีร
นายแมนรัตน์  ศรีกรานนท์
เรียบเรียงเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒
 
         ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ    เอกราช เอกลักษณ์ เอกศักดิ์ศรี
     เป็น "คันฉ่อง" ความงามและความดี    เป็นโคมฉายช่วยชี้วิถีชน
         สืบสานด้านงานศิลป์สร้าง    ไสวสว่างอยู่กลางใจคน
     มือครู ผู้บันดล    ผู้บันดาล งานศิลป์ปวง
         ศิลปินแห่งชาติประกาศศักดิ์    จารึกหลักศิลปะไทย ยิ่งใหญ่หลวง
     สืบสาน "อารยธรรม" ดำรงดวง    มณีช่วงโชติศิลปะชัย
         ศิลปะจรรโลงจินต์    ศิลปินจรรโลงใจ
     ศิลปินแห่งชาติไทย    จรรโลงไทย จรรโลงธรรม
หัวข้อก่อนหน้า