เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 37
เล่มที่ ๓๗
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์
เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องที่ ๔ ว่าว
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์
เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๗ / เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 นิยามและความหมาย
ประวัติความเป็นมาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์
 ขอบเขตและแนวทาง
 ข้อดี
 ข้อเสีย
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา
ดูเพิ่มเติม
 มลพิษทางอากาศ
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
 แผนพัฒนาประเทศ
 เสียงและมลภาวะทางเสียง