นิยามและความหมาย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 37
เล่มที่ ๓๗
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์
เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องที่ ๔ ว่าว
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์
เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๗ / เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม / นิยามและความหมาย

 นิยามและความหมาย
นิยามและความหมาย

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติความหมายของสิ่งแวดล้อมว่า หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น

ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ เกษม  จันทร์แก้ว ได้ให้คำจำกัดความว่า สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทั้งด้านขนาด (magnitude) และทิศทาง (direction) จากการกระทำของมนุษย์ (โครงการพัฒนา) หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA:Environmental Impact Assiesment) หมายถึง กิจกรรมในการจำแนก/คาดคะเนผลกระทบ ก่อนดำเนินโครงการพัฒนาต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ทางกายภาพ และสุขภาพมนุษย์ โดยกำหนดข้อกำหนด นโยบาย โปรแกรม และวิธีดำเนินโครงการ ตลอดจนชี้แนะแนวทางป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ ที่จะมีต่อระบบสิ่งแวดล้อม
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป