วัตถุประสงค์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 37
เล่มที่ ๓๗
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์
เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องที่ ๔ ว่าว
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์
เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๗ / เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม / วัตถุประสงค์

 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
  • เพื่อจำแนก ทำนาย และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ โดยเปรียบเทียบกับสภาวะที่ไม่มีโครงการ
  • เพื่อป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นวางแผนโครงการ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น ภายหลังการดำเนินโครงการ และเพื่อสนับสนุนหลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • เพื่อให้มีการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมาช่วยในการวางแผนโครงการและตัดสินใจดำเนินโครงการ 

การพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและนิเวศ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป