ขอบเขตและแนวทาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 37
เล่มที่ ๓๗
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์
เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องที่ ๔ ว่าว
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์
เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๗ / เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม / ขอบเขตและแนวทาง

 ขอบเขตและแนวทาง
ขอบเขตและแนวทาง

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องครอบคลุมสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ ด้าน คือ
  • สิ่งแวดล้อมกายภาพ เช่น ดิน น้ำ อากาศ
  • สิ่งแวดล้อมชีวภาพและนิเวศ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า นิเวศวิทยาทางน้ำ
  • คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเกษตร การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค
  • คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เช่น เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสาธารณสุข ทัศนียภาพ แหล่งท่องเที่ยว 
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป