ข้อดี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 37
เล่มที่ ๓๗
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์
เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องที่ ๔ ว่าว
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์
เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๗ / เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม / ข้อดี

 ข้อดี
ข้อดี
  • สามารถใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการมองปัญหาต่างๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น จากเดิม ที่มองแต่เพียงผ ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม แก่ทรัพยากรธรรมชาติตามมา
  • ช่วยในการพิจารณาผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และความรุนแรงที่เกิดขึ้น จากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถหามาตรการในการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบนั้น อย่างเหมาะสมก่อนดำเนินการ
  • สามารถแน่ใจว่า ได้คาดการณ์ประเด็นปัญหาสำคัญ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยเลือกมาตรการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและเสียค่าใช้จ่ายน้อย
  • เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหรือการพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน และแผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูล ที่ให้ความชัดเจน ต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรได้
  • เป็นแนวทางในการกำหนดแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังได้
  • เป็นหลักประกันการใช้ทรัพยากรที่พัฒนาได้อย่างยาวนานและยั่งยืน (long-term sustainable development ) เนื่องจากมีมาตรการป้องกันและแผนแก้ไขปรับปรุง  ตลอดจนติดตามตรวจสอบทรัพยากรที่มีผลกระทบทางลบ  ให้มีสภาพดีขึ้นตามเดิม หรือดีกว่าเดิม

การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป