เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 37
เล่มที่ ๓๗
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์
เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องที่ ๔ ว่าว
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์
เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๗ / เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่

 เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
คำนิยาม
วิทยาไวรัส
กำเนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่
วิทยาการระบาด
ลักษณะทางเวชกรรม
การดูแลรักษา
การป้องกันและควบคุมการระบาด
วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่
ดูเพิ่มเติม
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
โรคติดต่อและโรคเขตร้อน