ความรุนแรงของโรค - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 39
เล่มที่ ๓๙
เรื่องที่ ๑ การศึกษาของสงฆ์
เรื่องที่ ๒ เพลงกล่อมเด็ก
เรื่องที่ ๓ เรือไทย
เรื่องที่ ๔ ภูมิสถาปัตยกรรม
เรื่องที่ ๕ สบู่ดำ
เรื่องที่ ๖ การประปา
เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย
เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๙ / เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย / ความรุนแรงของโรค

 ความรุนแรงของโรค
ความรุนแรงของโรค

ความรุนแรงของโรคฮีโมฟิเลียจะขึ้นอยู่กับระดับแฟกเตอร์ที่ผู้ป่วยมีอยู่ ในคนปกติจะมีระดับแฟกเตอร์ ๘ หรือแฟกเตอร์ ๙ ร้อยละ ๕๐-๑๕๐ ในขณะที่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียเอและโรคฮีโมฟิเลียบี จะมีระดับแฟกเตอร์ ๘ หรือแฟกเตอร์ ๙ ต่ำ คือ มีระดับตั้งแต่ น้อยกว่าร้อยละ ๑ ถึงน้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียในครอบครัวเดียวกันจะมีความรุนแรงของโรคที่คล้ายกัน ความรุนแรง ของโรคฮีโมฟิเลียสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้

๑. ชนิดรุนแรงมาก

มีระดับแฟกเตอร์ ๘หรือแฟกเตอร์ ๙ น้อยกว่าร้อยละ ๑ ผู้ป่วยจะมีอาการเลือดออกในข้อหรือกล้ามเนื้อ เกิดขึ้นได้เอง โดยไม่ได้รับอุบัติเหตุ ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยบางรายตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพบว่ามีข้อเข่าบวมและปวดมาก ซึ่งจะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างรีบด่วน หากทิ้งไว้ เข่าที่บวมจะบวมมากขึ้น ผู้ป่วยจะปวดมากขึ้น และถ้าอาการเลือดออกเกิดขึ้นเรื้อรังโดยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะทำให้ข้อพิการ กล้ามเนื้อลีบ ข้อเข่าติด เหยียดเต็มที่ไม่ได้ เดินไม่ถนัด หากเกิดขึ้นกับข้อศอก ข้อศอกจะงอติด ไม่สามารถเหยียดให้ตรงได้ ทำให้ใช้แขนและมือได้ไม่ถนัด

อาการข้อเข่าบวม แสดงว่าผู้ป่วยมีอาการของโรคชนิดรุนแรงมาก ทำให้ข้อพิการได้
๒. ชนิดรุนแรงปานกลาง

มีระดับแฟกเตอร์ ๘ หรือแฟกเตอร์ ๙ ร้อยละ ๑-๕ ผู้ป่วยจะมีอาการเลือดออกในข้อหรือในกล้ามเนื้อ เมื่อได้รับอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ก็จะทำให้ข้อพิการได้เช่นเดียวกับชนิดรุนแรงมาก

๓. ชนิดรุนแรงน้อย

มีระดับแฟกเตอร์ ๘ หรือแฟกเตอร์ ๙ มากกว่าร้อยละ ๕-๔๐  ผู้ป่วยมักมีเลือดออกมากเมื่อได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง มีการผ่าตัดหรือถอนฟัน ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีอาการเลือดออกในข้อหรือในกล้ามเนื้อ และสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป