การรักษาอย่างครบวงจร (comprehensive care) - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 39
เล่มที่ ๓๙
เรื่องที่ ๑ การศึกษาของสงฆ์
เรื่องที่ ๒ เพลงกล่อมเด็ก
เรื่องที่ ๓ เรือไทย
เรื่องที่ ๔ ภูมิสถาปัตยกรรม
เรื่องที่ ๕ สบู่ดำ
เรื่องที่ ๖ การประปา
เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย
เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๙ / เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย / การรักษาอย่างครบวงจร (comprehensive care)

 การรักษาอย่างครบวงจร (comprehensive care)
การรักษาอย่างครบวงจร (comprehensive care)

ปัจจุบันการรักษาอย่างครบวงจรสามารถทำได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลจังหวัดบางแห่ง ของประเทศ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยบริการรับการส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟิเลียทั่วประเทศ เป็นการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยละเอียด อย่างครบถ้วน ทั้งการรักษา การป้องกัน การเสริมสร้างแก้ไขข้อพิการให้ดีขึ้น และให้การช่วยเหลือแนะนำด้านอื่นๆ อย่างครบวงจร โดยมีความมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ที่ผู้ป่วยมีอยู่ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และด้านสังคม เช่น ความพิการของข้อ ฟันผุ การเลือกเรียนวิชาชีพ การเลือกอาชีพ การเลือกเพศบุตร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมแพทย์ในการรักษา ทั้งแพทย์ทางโลหิตวิทยา เวชศาสตร์บริการโลหิต พยาธิวิทยา สูติแพทย์ กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ออร์โทพีดิกส์ จิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางพันธุศาสตร์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป