การควบคุมและการป้องกันโรค - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 39
เล่มที่ ๓๙
เรื่องที่ ๑ การศึกษาของสงฆ์
เรื่องที่ ๒ เพลงกล่อมเด็ก
เรื่องที่ ๓ เรือไทย
เรื่องที่ ๔ ภูมิสถาปัตยกรรม
เรื่องที่ ๕ สบู่ดำ
เรื่องที่ ๖ การประปา
เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย
เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๙ / เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย / การควบคุมและการป้องกันโรค

 การควบคุมและการป้องกันโรค
การควบคุมและการป้องกันโรค

โรคฮีโมฟิเลียเป็นโรคเลือดออกง่ายหยุดยากที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือเกิดจากการกลายพันธุ์ โดยไม่มีประวัติครอบครัวนำมาก่อน การให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียที่เกิดมาแล้วทุกราย เป็นไปตามมาตรฐาน เท่าที่ระบบสาธารณสุขของประเทศจะเอื้ออำนวย เพื่อหยุดอาการเลือดออก หรือป้องกันอาการเลือดออก ลดความทุกข์ทรมาน ของผู้ป่วย ลดอัตราพิการ และลดอัตราการตาย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติ สำหรับประเทศไทย โดยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ให้งบประมาณ เพื่อจัดซื้อแฟกเตอร์เข้มข้นให้ผู้ป่วยฉีดเข้าหลอดเลือดดำที่บ้าน หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เมื่อเริ่มมีอาการเลือดออก ซึ่งอาการเลือดออกจะหยุดได้ในทันที เป็นการใช้แฟกเตอร์เข้มข้นอย่างคุ้มค่า ต่อการลงทุน

นอกจากนี้ การให้การวินิจฉัยภาวะที่มียีนโรคฮีโมฟิเลียแฝงแก่หญิงในครอบครัวผู้ป่วย เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีผู้ป่วย โรคฮีโมฟิเลียรายใหม่ เป็นการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป