การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ / การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ

 การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ
การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ

เราเคยกล่าวในตอนต้นแล้วว่า มวลอากาศเคลื่อนตัวผ่านประเทศและทวีปได้โดย ไม่คำนึงถึงเขตแดนของใคร และจากแผนที่อากาศเราเห็นว่า การเขียนแผนที่ การวิเคราะห์ และการพยากรณ์อากาศนั้น คลุมไปทั่วบริเวณของประเทศต่างๆ และต้องอาศัยข้อมูล อุตุนิยมวิทยาของประเทศอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากทะเลด้วย โดยเหตุนี้การร่วมมือและประสานงาน ระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้มี "องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก" (World Meteorological Organization-WMO) เป็นองค์การชำนัญพิเศษองค์การหนึ่งของสหประชาชาติ ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินงานร่วมมือ และประสานงานอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ องค์การฯ นี้มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีสมาชิกมากกว่า ๑๒๐ ประเทศ จุดประสงค์ใหญ่ๆ ของ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกมีดังนี้

ก. เพื่อให้ความร่วมมืออย่างกว้างขวางต่อการจัดตาข่ายสถานีตรวจอากาศและการ ตรวจอื่นๆ ทางภูมิฟิสิกส์ กับสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการอุตุนิยมวิทยา เช่น การตรวจโอโซน การตรวจอากาศเป็นพิษ ฯลฯ

ข. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบการแลกเปลี่ยนข่าวอุตุนิยมวิทยาให้รวดเร็ว

ค. เพื่อสนับสนุนการวางมาตรฐานการตรวจอุตุนิยมวิทยา และกำหนดการพิมพ์ เผยแพร่ผลการตรวจและสถิติอุตุนิยมวิทยา ให้สม่ำเสมอ

ง. เพื่อจัดให้มีการใช้ประโยชน์อุตุนิยมวิทยาต่อการบิน การเดินเรือทะเล การกสิกรรมและกิจการอื่นๆ ให้กว้างขวางขึ้น

จ. เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า การฝึกอบรมทางอุตุนิยมวิทยา และให้ความช่วยเหลือในการประสานงานระหว่างประเทศ

ตัวอย่างแผนที่อากาศประจำวันตัวอย่างแผนที่อากาศประจำวัน

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกมีวิธีส่งเสริมกิจการอุตุนิยมวิทยาให้ก้าวหน้าขึ้น โดยวิธีต่างๆ เช่น การประชุม การพิมพ์เอกสาร การจัดหาผู้เชี่ยวชาญอุตุนิยมวิทยา การให้ทุน การช่วยเหลือทางเทคนิค นอกจากนี้ยังจัดโครงการซึ่งต้องอาศัยการเสียสละ และความร่วมมือจากประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของบรรยากาศให้รวดเร็วขึ้น โครงการใหญ่ๆ และสำคัญยิ่งในขณะนี้มีอยู่ ๒ โครงการ คือ
  • โครงการเฝ้าตรวจอากาศทั่วโลก (World Weather Watch- WWW) ซึ่งเป็น โครงการที่เริ่มคิดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยองค์การสหประชาชาติเป็นผู้ริเริ่มขึ้น
  • โครงการวิจัยบรรยากาศทั่วโลก (Global Atmostpheric Research Program- GARP) ซึ่งเป็นโครงการร่วม ขององค์การอุตุนิยมวิทยากับมนตรีนานาชาติของสหภาพวิทยาศาสตร์ (International Council of Scientific Unions-ICSU) โครงการทั้งสองนี้ ได้รับความช่วยเหลือ ความร่วมมือและประสานงานจากประเทศต่างๆ เป็นอย่างดี เป็นที่เชื่อแน่ว่า เมื่อโครงการทั้งสองได้ดำเนินไปเรียบร้อย นักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจและเรียนรู้ความเป็นไปของบรรยากาศ ได้มากขึ้น ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศ สำหรับการบิน การเกษตร และการอุตสาหกรรมดีขึ้นด้วย
หัวข้อก่อนหน้า