รถพ่วง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๗ รถไฟ / รถพ่วง

 รถพ่วง
รถพ่วง

รถพ่วงเป็นชื่อเรียกรวมบรรดารถที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า และคนโดยสารในกิจการฃขนส่งโดยทางรถไฟ รถพ่วงจะถูกนำเอามาพ่วงต่อกันจำนวนหลายคันประกอบเป็นขบวนรถ แล้วใช้รถจักรทำการลากจูงต่อไป

รถพ่วงมีอยู่ ๒ ชนิด คือ

๑. รถบรรทุกคนโดยสาร เรียกว่า รถโดยสาร
๒. รถบรรทุกสินค้า เรียกว่า รถสินค้า

รถพ่วงโดยทั่วไปมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ

๑. โครงประธาน ทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวรถ และสิ่งบรรทุก
๒. ลำตัว ทำหน้าที่บรรจุสิ่งบรรทุก และป้องกันแดด ลม ฝน ลำตัวยึดติดกับโครงประธาน
๓. ล้อพร้อมเพลา ทำหน้าที่รับน้ำหนักรถ และสิ่งบรรทุกให้ลงบนราง และทำให้เคลื่อนที่ไปบนรางนั้นได้สะดวก
๔. เครื่องลากจูง และเครื่องพ่วง สำหรับพ่วงต่อรถเข้าด้วยกัน และถ่ายทอดกำลังฉุดลากจากรถจักรไปยังรถพ่วงแต่ละคันที่พ่วงกันเป็นขบวน
๕. อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่การโดยสาร และการบรรทุก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป