รถบรรทุกสินค้า - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๗ รถไฟ / รถบรรทุกสินค้า

 รถบรรทุกสินค้า
รถบรรทุกสินค้า

รถบรรทุกสินค้าที่ใช้อยู่ในการรถไฟฯ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ

ก. รถเปิด คือ รถที่ไม่มีหลังคาคลุม
ข. รถปิด คือ รถที่มีหลังคาคลุม
ค. รถพิเศษ คือ รถที่ใช้สำหรับบรรทุกของใหญ่และหนัก หรือสิ่งของที่จะบรรทุกบนรถประเภท ก. และ ข. ไม่ได้

รถบรรทุกตามแบบ ก. และ ข. มี ๒ ชนิด คือ ชนิด ๔ ล้อ โดยมีล้อพร้อมเพลาติดตั้งอยู่กับโครงประธานโดยตรงคันละ ๒ เพลา ๔ ล้อ และชนิดโบกี้ ๘ ล้อซึ่งมีแคร่โบกี้ คันละ ๒ แคร่ และมีล้อพร้อมเพลาติดตั้งอยู่แคร่โบกี้ละ ๒ เพลา ๔ ล้อ รถชนิด ๔ ล้อ จะมีขนาดเล็กกว่ารถบรรทุกโบกี้ ๘ ล้อ
รถตู้ใหญ่
รถตู้ใหญ่
รถบรรทุกทั้ง ๒ แบบนี้ ยังจัดทำให้มีลักษณะแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าต่างๆ ที่จะทำการบรรทุกอีกด้วย

รถบรรทุกแบบพิเศษ คือ รถที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษ เพื่อบรรทุกของที่มีน้ำหนักมาก และมีขนาดใหญ่ เช่น บรรทุกหม้อน้ำ หรือเครื่องจักรกลที่มีขนาดหนักและใหญ่โต รถแบบนี้มักจะออกแบบ และสร้างให้ตัวรถยาว วางอยู่บนแคร่โบกี้รวม ๘ ล้อ บางแบบลดตัวพื้นรถให้ต่ำลงมา เพื่อสิ่งบรรทุกจะได้ไม่สูงเกินไปจนไปกระทบสิ่งปลูกสร้างริมทางรถไฟ และโครงสร้างของสะพานรถไฟ รถบางอย่างออกแบบไว้สำหรับการบรรทุกน้ำมัน เครื่องเคมีที่เป็นของเหลว และปูนซิเมนต์
รถข้างสูงและรถข้างต่ำ
รถข้างสูงและรถข้างต่ำ
นอกจากนี้ก็ยังมีรถสำหรับบรรทุกสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ เช่น รถบรรทุกปลา และเนื้อสัตว์ ผลไม้ ผัก รถบรรทุกที่มีอุณหภูมิต่ำนี้ใช้น้ำแข็งก้อนเก็บไว้ในถังภายในรถ แล้วปล่อยให้ความเย็นมาหมุนเวียนภายในรถ บางชนิดก็ใช้น้ำแข็งแห้งแทน ภายในตัวรถ บุด้วยฉนวนกันความร้อนโดยรอบ
ถ้าเป็นรถที่จะใช้กับขบวนรถสินค้าเร็ว ก็ออกแบบให้มีเครื่องเคลื่อนไหว และตัวรถให้เหมาะสมกับความเร็วสูง เพื่อการทรงตัวจะได้ดีขึ้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป