การเดินรถ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๗ รถไฟ / การเดินรถ

 การเดินรถ
การเดินรถ

ในการเดินขบวนรถโดยสาร ขบวนรถสินค้า หรือขบวนรถพิเศษอื่นใดไปในเส้น ทางตอนใด จะต้องมีการประกาศเดินรถ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการประกาศเดินรถเป็นผู้ทำประกาศ โดยแจ้งกำหนดเวลา และจำนวนรถที่พ่วงในขบวน ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทางตอนที่ขบวนรถนั้นๆ จะเดินเข้าไปให้ทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมการให้ความปลอดภัยแก่ขบวนรถ
รถสัมภาระมีเครื่องห้ามล้อสำหรับพ่วงท้ายขบวนรถสินค้า
รถสัมภาระมีเครื่องห้ามล้อ
สำหรับพ่วงท้ายขบวนรถสินค้า
อัตราความเร็วของขบวนรถ

อัตราเร็วของขบวนรถอาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ชนิด คือ

๑. อัตราความเร็วแท้จริง หมายถึง อัตราเร็วของขบวนรถที่แท้จริงในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งปรากฏบนเครื่องวัดความเร็วของรถจักร
๒. อัตราความเร็วพาณิชย์ หมายถึง การที่เอาระยะทางทั้งหมดจากต้นทางถึงปลาย ทางของขบวนรถ มาหารด้วยเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดในการเดินทาง (ซึ่งรวมทั้งเวลาที่หยุด ตามสถานีต่างๆ กลางทาง การลดความเร็ว การรอหลีก ฯลฯ)

๓. อัตราเร็วเฉลี่ย หมายถึงความเร็วของขบวนรถโดยเฉลี่ยระหว่างจุดสอง จุดโดยไม่นับเวลาที่จอด ปกตินับจากช่วงที่ขบวนรถออกเดินทางและหยุดช่วงใดช่วงหนึ่ง ซึ่งจะเป็นความเร็วเฉลี่ยในช่วงนั้น ทั้งนี้รวมเวลาที่อาจเสียไปในการลดความเร็วเนื่องจาก สภาพทางหรืออื่นๆ ด้วย 
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป