อักษรย่อต่างๆ ในการรถไฟ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๗ รถไฟ / อักษรย่อต่างๆ ในการรถไฟ

 อักษรย่อต่างๆ ในการรถไฟ
อักษรย่อต่างๆ ในการรถไฟ

การรถไฟฯ ได้กำหนดอักษรย่อต่างๆ ที่ใช้ในกิจการรถไฟ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต่างๆ ชื่อสถานี ที่หยุดรถ และชื่อรถโดยสารและรถสินค้า เพื่อความ สะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และในการใช้โทรเลข วิทยุโทรเลข และ โทรพิมพ์ ในบางโอกาสผู้ใช้บริการรถไฟก็อาจจะพบเห็นอักษรย่อเหล่านี้บ้าง อาทิ พขร. ซึ่งหมายถึง พนักงานขับรถ พรร. พนักงานรักษารถ นสน. นายสถานี อย. สถานีอยุธยา อน. สถานีอุบลราชธานี หญ. สถานีชุมทางหาดใหญ่ บชส. รถโบกี้ชั้นที่ ๓ บนท. รถโบกี้ นั่งและนอนชั้น ๒ บนอ.ป. รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ ๑ บตญ. รถโบกี้ตู้ใหญ่ บขถ. รถโบกี้ข้างโถง ขต.รถข้างต่ำ เป็นต้น
หัวข้อก่อนหน้า