สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี) - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๘ การศาสนา / สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)

 สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
ศาสนา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเช่นเดียวกับอาหารเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะคนเราประกอบด้วยร่างกาย และจิตใจ ส่วนที่เป็นร่างกายต้องมีข้าวปลาอาหารเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงฉันใด ส่วนที่เป็นจิตใจก็ต้องมีธรรมะ หรือศาสนา เป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงฉันนั้น ถ้าหากคนเราเจริญเติบโตแต่เพียงร่างกายเท่านั้น คนเราก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากสัตว์อื่นๆ  การที่คนเราได้ชื่อว่า เป็นสัตว์ที่ประเสริฐนั้น ก็เพราะคนเรามีจิตใจสูง มีเหตุผลเหนือสัตว์อื่นๆ ทุกประเภท แต่การที่คนเราจะชื่อว่า มีจิตใจสูง หรือมีเหตุผลนั้น ก็จำเป็นจะต้องมีธรรมะ หรือศาสนาเป็นเครื่องขัดเกลา ยิ่งในโลกปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุอย่างมากมายด้วยแล้ว ถ้าหากจิตใจของเราไม่มีหลักยึดให้มั่นคงพอ อาจต้องประสบกับความยุ่งยากในชีวิตได้มากที่สุด ศาสนาเท่านั้นที่จะช่วยให้เรามีจิตใจมั่นคง และเป็นระเบียบ พร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ พลเมืองประมาณ ๙๕% นับถือพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ก็จะต้องทรงเป็นพุทธมามกะด้วย แต่รัฐบาลไทยก็ได้ให้สิทธิ และเสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และให้เสรีภาพ ในอันที่จะประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน โดยที่จะไม่เป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ทุกศาสนาจึงอยู่ร่วมกันโดยสันติ ไม่ก้าวก่ายกัน ในประเทศไทย นอกจากพระพุทธศาสนาแล้ว ก็มีศาสนาอื่นๆ ที่สำคัญๆ คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู ศาสนาสิกข์ และศาสนาขงจื๊อ เป็นต้น กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่รับสนองงาน ในด้านการให้ความอุปถัมภ์แก่พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และทางการคณะสงฆ์ทุกกรณี และเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานระหว่างรัฐบาล คณะสงฆ์ องค์กร หรือสมาคมทางศาสนา และประชาชนไห้ดำเนินไปด้วยดี
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป