บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ / บทนำ

 บทนำ
ไทยเป็นประเทศที่รักความสงบสุขและชอบผูกมิตรกับนานาประเทศ สมัยที่ชาว ตะวันตกยังมิได้เดินทางมาถึงดินแดนต่างๆ ในเอเชีย ไทยก็มีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรไปมา ค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน มีแต่พม่าเท่านั้น ที่ในอดีตมักมีเหตุให้ต้องทำสงครามกับไทยอยู่เสมอ เมื่อชาวยุโรปเข้ามาค้าขายและเชื่อมสัมพันธไมตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไทยก็รับไมตรีเป็นอันดี ต่อเมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้ว พระเพทราชาไม่ทรงมีนโยบายจะคบฝรั่ง ความสัมพันธ์ทางการทูตจึงสิ้นสุดลง สมัยกรุงธนบุรี ไทยมีการค้าขายกับจีนและประเทศใกล้เคียงเป็นส่วนใหญ่ ต้นสมัยรัตนโกสินทร์ ชาวยุโรปก็เป็นธุระอยู่กับสงครามสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ ๑ แต่กระนั้นก็ยังมีเรือของชาวยุโรปมาค้าขายที่กรุงเทพฯ บ้างนานๆ ครั้ง

ภาพเขียนแสดงถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงการเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก โดยให้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการมีสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
ภาพเขียนแสดงถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงการเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก โดยให้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการมีสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป