สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เราทุกคนต้องมีเพื่อน

เรา
มีเพื่อนบ้าน เรามีเพื่อนที่โรงเรียน และเราอาจจะมีเพื่อนอื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไป

ประเทศชาติก็เช่นเดียวกัน

ประเทศไทยมีประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า เขมรหรือกัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินเดีย

มีมิตรประเทศที่อยู่ห่างออกไปในทวีปอื่นๆ อีกมากมายหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย เป็นต้น
เมื่อเราคบกับเพื่อนบ้าน หรือเพื่อนที่โรงเรียน เราไปมาหาสู่กันพูดคุยกัน เล่นด้วยกัน หรือเขียนจดหมายถึงกัน เมื่อเพื่อนอยู่ห่างไกล
ประเทศต่างๆ ก็คบกันด้วยการส่งผู้แทนไปติดต่อกัน ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้ากัน ช่วยเหลือกัน

เพื่อความสะดวกต่างก็ส่งผู้แทนไปประจำอยู่ตามประเทศต่างๆ ที่เป็นมิตร

การติดต่อคบหากันเช่นนี้เรียกว่าการต่างประเทศ

ในสมัยนี้ นอกจากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ไทยยังติดต่อกับมิตรประเทศอื่นๆ ในโลกอีกหลายประเทศด้วยกัน

บางครั้งคนไทยก็ไปเที่ยว หรือไปเรียนหนังสือในประเทศอื่น และบางครั้งชาวต่างประเทศก็เข้ามาเที่ยว ค้าขาย หรือทำงาน ในเมืองไทย
หัวข้อถัดไป