เรื่องที่ ๓ อ้อย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๓ อ้อย

 เรื่องที่ ๓ อ้อย

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 บทนำ
 แหล่งปลูกในประเทศไทย
 ประวัติถิ่นฐานดั้งเดิมและการกระจายตัวของอ้อย
 การจำแนกอ้อยทางพฤกษศาสตร์
 ลักษณะทั่วๆ ไป และลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การเจริญเติบโตของอ้อย
การสร้าง การเคลื่อนย้าย การใช้ และการเก็บน้ำตาลของอ้อย
 พันธุ์อ้อย
 การปลูกอ้อย
 ฤดูปลูก
 การเตรียมพื้นที่และการเตรียมดิน
การเตรียมอ้อยพันธุ์และเตรียมท่อนพันธุ์
 วิธีปลูก
 การปฏิบัติรักษาภายหลังปลูก
การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง
 ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน
 การบำรุงตอ
 การใช้ประโยชน์
ดูเพิ่มเติม
 วัชพืช
 อาหารสัตว์