สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๓ อ้อย / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
น้ำตาลทรายที่เราใช้ปรุงอาหารให้มีรสหวานนั้น ทำมาจากอ้อย อ้อยเป็นพืชที่เรารู้จักกันดี ส่วนของอ้อยที่เรารับประทาน โดยเคี้ยวเอาน้ำหวานนั้น เป็นส่วนของลำต้น ลำต้นของอ้อย เป็นที่สะสมน้ำตาล ลำต้นอ้อยจึงหวาน และนำมาหีบ เอาน้ำอ้อยที่หวานออกมาได้ น้ำตาลทรายก็ทำมาจากน้ำอ้อยนี้เอง
อ้อยบางพันธุ์มีเปลือกและเนื้อนิ่ม เคี้ยวง่าย เรียกว่า อ้อยเคี้ยว เช่น อ้อยขาไก่ อ้อยสิงคโปร์ และอ้อยมอริเชียส แต่บางพันธุ์ก็มีเปลือกและเนื้อแข็งเคี้ยวยาก จึงเหมาะสำหรับนำไปทำน้ำตาล ชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ปลูกอ้อยสำหรับทำน้ำตาล
อ้อยเป็นพืชที่แตกกอได้เหมือนข้าว กอหนึ่งๆ มีหลายต้น ขณะยังเล็กอยู่แต่ละต้นเรียกว่า หน่อ แต่ละหน่อเกิดไม่พร้อมกัน จึงมีหน่อต่างอายุในกอเดียวกัน เมื่อหน่อเหล่านี้เติบโตต่อไป ก็จะมีข้อและปล้อง เราเรียกหน่อที่มีข้อและปล้องว่า ลำต้น ลำต้นที่แก่จะมีข้อและปล้องมากกว่าลำต้นอ่อน ที่ข้อทุกข้อมีตาหนึ่งตา ตาอ้อยเกิดสลับข้างกัน นอกจากตา ยังมีปุ่มรากจำนวนมากอีกด้วย เราปลูกอ้อยโดยวิธีตัดลำต้นออกเป็นท่อนๆ ให้ท่อนหนึ่งๆ มีตา ๒-๓ ตาแล้วนำมาปลูก ตาก็จะเจริญเป็นอ้อยกอใหม่ มีรากซึ่งเจริญออกมาจากปุ่มราก ใบอ้อยคล้ายใบข้าว แต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก ถ้าดูใบอ้อย ซึ่งมีอยู่ที่ข้อทุกข้อ จะเห็นรูปร่างของใบแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งสั้นหุ้มลำต้นทางด้านที่มีตา ส่วนนี้เรียกว่า กาบใบ อีกส่วนหนึ่งยาวอยู่ต่อจากกาบใบขึ้นไป เรียกว่า แผ่นใบ ขอบใบเป็นจักคมคล้ายฟันเลื่อยปลายใบแหลม
อ้อยมีดอกเป็นช่อ เกิดที่ยอดของแต่ละลำต้น ช่อหนึ่งๆ มีดอกจำนวนมาก ในกอหนึ่งๆ อาจมีดอกเพียงบางต้นที่แก่ บางพันธุ์ไม่ออกดอก ดอกอ้อยคล้ายดอกข้าว แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก ที่ฐานของแต่ละดอกมีเส้นคล้ายไหมสีขาวจำนวนมากหุ้มอยู่ เวลาดอกบาน ไหมเหล่านี้จะแผ่ออกทำให้ทั้งช่อดูคล้ายช่อไหม แต่ละดอกมีหนึ่งเมล็ดซึ่งสามารถเพาะให้งอกเป็นอ้อยต้นใหม่ได้

หัวข้อถัดไป