ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่นของมันสำปะหลัง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง / ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่นของมันสำปะหลัง

 ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่นของมันสำปะหลัง
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่นของมันสำปะหลัง

มันสำปะหลังเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก และมีอายุอยู่ได้หลายปี เมื่ออายุประมาณ ๒ เดือน รากจะค่อยๆ สะสมแป้ง ทำให้รากมีขนาดโตขึ้น เรียกว่า หัว โดยทั่วไปแล้วกสิกรจะเก็บเกี่ยวหัวพืชนี้เมื่ออายุได้ประมาณ ๑ ปี ระยะนี้ต้นมันสำปะหลังจะมีความสูง ประมาณ ๒-๓ เมตร
รากที่เริ่มสะสมแป้งและเป็นหัวมันต่อไป
รากที่เริ่มสะสมแป้งและเป็นหัวมันต่อไป 
ตามปกติกสิกรในประเทศไทยนิยมปลูกพืชที่ปลูกง่าย ขายคล่อง มีราคาดี และมีปัญหาเรื่องโรค และแมลงศัตรูน้อย มันสำปะหลังเป็นพืชหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และยังมีลักษณะเด่นอีกหลายอย่าง คือ สามารถขึ้นได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ใช้ปลูกพืชไร่ชนิดอื่นไม่ได้ผลแล้ว ก็ยังสามารถปลูกมันสำปะหลังได้ นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี หลังจากมันสำปะหลังตั้งตัวแล้ว แม้จะไม่มีฝนตกติดต่อกันระยะยาวนานเป็นเดือน มันสำปะหลังก็ไม่ตาย แต่ต้นจะทิ้งใบ และหยุดการเจริญเติบโต พอได้ฝน ก็จะลำเลียงแป้งจากหัวมาสร้างยอด และใบเจริญเติบโตต่อไป กสิกรจะเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง เมื่ออายุประมาณ ๖-๑๒ เดือน หรือนานกว่านี้ ยิ่งทิ้งไว้นานๆ ผลผลิตก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อราคาไม่ดี หรือไม่มีแรงงานจะขุดหัว ก็รอต่อไปได้ ไม่เหมือนพืชไร่ชนิดอื่น เช่น ข้าว ฝ้าย ถั่ว ชนิดต่างๆ และอื่นๆ ซึ่งเมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยวก็ต้องเก็บเกี่ยว ไม่เช่นนั้นจะเสียหาย เนื่องจาก มันสำปะหลังเป็นพืชยืนต้น จึงทำให้กสิกรผู้ปลูกมีงานทำทั้งปี เมื่อเสร็จจากงานในไร่ของตนเอง ก็สามารถรับจ้างทำงานในไร่ของคนอื่น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้กสิกรนิยมปลูกมันสำปะหลังกันอย่างแพร่หลาย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป