แหล่งปลูกมันสำปะหลัง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง / แหล่งปลูกมันสำปะหลัง

 แหล่งปลูกมันสำปะหลัง
แหล่งปลูกมันสำปะหลัง

มันสำปะหลังเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดี ในที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นประเทศที่ผลิตมาก จึงเป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตร ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๒๐ องศาเหนือและใต้ ประเทศที่ปลูกมากได้แก่ บราซิล อินโดนีเซีย ไนจีเรีย แซร์ ไทย และอินเดีย สำหรับประเทศไทยผลิตมันสำปะหลังได้มากเป็นอันดับ ๕ ของโลก คือ ผลิตได้ประมาณ ๗ เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด
ที่ดอนเหมาะสำหรับปลูกมันสำปะหลัง
ที่ดอนเหมาะสำหรับปลูกมันสำปะหลัง
ประเทศไทยมีการปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ แต่ที่ปลูกเป็นการค้าจำนวนมาก เพื่อส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ดังแสดงในตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ แสดงเนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตเเฉลี่ยต่อไร่ของมันสำปะหลัง เป็นรายภาค ปีเพาะปลูก ๒๕๑๙/๒๕๒๐
ภาค เนื้อที่เพาะปลูก
(ไร่)
ผลผลิต
(ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
(กิโลกรัม)
  ตะวันออกเฉียงเหนือ
  ตะวันออก
  ตะวันตก
  เหนือ
  กลาง
๒,๑๑๖,๙๗๙
๑,๘๘๔,๕๖๓
    ๒๐๒,๑๗๐
   ๑๐๔,๘๙๗
      ๖๔,๗๖๕
๔,๘๒๑,๖๐๓
๔,๔๑๙,๘๒๒
    ๔๔๑,๖๔๗
    ๒๗๒,๑๑๙
   ๑๓๒,๕๓๗
๒,๒๗๘
๒,๓๔๕
๒,๔๒๓
๒,๕๙๔
๒,๐๔๖
  รวมทั้งประเทศ ๔,๓๗๓,๓๗๔ ๑๐,๑๓๗,๘๒๘ ๒,๓๑๘

จังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญ ได้แก่ นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี ชัยภูมิ เนื้อที่เพาะปลูกของ ๕ จังหวัดนี้ เมื่อรวมกันแล้ว ประมาณ ๕๕ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง ดังปรากฏในตารางที่ ๖

ตารางที่ ๖ แสดงเนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันสำปะหลัง เป็นรายจังหวัดที่สำคัญ ปีเพาะปลูก ๒๕๑๙/๒๕๒๐
จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก
(ไร่)
ผลผลิต
(ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
(กิโลกรัม)
  นครราชสีมา
  ชลบุรี
  ระยอง
  ปราจีนบุรี
  ชัยภูมิ
  ฉะเชิงเทรา
  บุรีรัมย์
  กาฬสินธุ์
  ขอนแก่น
  มหาสารคาม
๗๑๒,๑๔๖
๖๒๑,๑๒๖
๔๕๗,๑๙๗
๓๘๔,๒๑๐
๒๔๘,๔๘๔
๒๗๖,๒๓๗
๒๖๑,๗๘๘
๑๘๓,๕๙๙
๑๔๓,๐๗๕
๑๓๔,๐๙๒
๑,๖๐๘,๔๔๙
๑,๒๕๕,๙๑๗
๑,๕๐๒,๔๒๖
   ๖๗๖,๘๕๓
  ๖๗๑,๐๗๓
  ๕๘๘,๑๘๕
  ๕๙๓,๔๗๓
  ๔๓๖,๐๕๖
  ๒๓๘,๙๘๗
  ๒๕๙,๔๗๗
๒,๒๕๙
๒,๒๐๒
๓,๒๘๖
๑,๙๔๔
๒,๓๕๙
๒,๑๒๙
๒,๒๖๗
๒,๓๗๕
๑,๖๗๐
๑,๙๓๕
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป