สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ถ้าเด็กๆ มองไปรอบๆ ตัวจะเห็นว่า มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นอยู่มากมายหลายชนิด บางชนิดกินไม่ได้ บางชนิดกินได้เฉพาะสัตว์ และบางชนิดกินได้ทั้งคนและสัตว์ เมื่อเรามองย้อนกลับไปดูในอดีตที่ผ่านมา จะพบว่า พืชผักเหล่านี้เป็นอาหารหรือยา แก่คน และสัตว์ตลอดมา อาจจะกล่าวได้ว่า คนและสัตว์มีชีวิตรอดอยู่ได้ด้วยพืชผักนานาชนิด พืชผักที่ใช้เป็นอาหารมีมากมายหลายชนิด แต่เรามักจะเรียกรวมกันว่า พืชพันธุ์ธัญญาหาร
ในสมัยก่อนที่ยังมีคนน้อยอยู่ การใช้พืชพันธุ์ธัญญาหารยังมีไม่มาก และมักจะขึ้นเองตามธรรมชาติ ต่อมาเมื่อมีคนอยู่มากขึ้น การใช้พืชพันธุ์ธัญญาหาร ก็มีมากขึ้น จนเกรงกันว่า จะมีไม่พอในอนาคต จึงได้มีการเร่งปลูกเร่งขยายให้มีมากขึ้น ในปัจจุบัน การขยายพันธุ์พืช เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว เกษตรกรจึงต้องพยายามคิดค้นวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยให้พืชขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว และสมบูรณ์
มนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นอดีต หรือปัจจุบัน จะยังชีพอยู่ได้ก็ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งสิ้น ไม่ในทางตรงก็ทางอ้อม ในสมัยก่อน ที่คนยังมีน้อยอยู่ การใช้พืชพันธุ์ธัญญาหารก็ยังมีไม่มาก ผิดกับปัจจุบัน คนมีมากขึ้น การใช้พืชพันธุ์ธัญญาหารก็มีมากขึ้น จนกระทั่งคาดกันว่า จะมีไม่พอในอนาคต จึงจำเป็นต้องเร่งปลูกเร่งขยายให้มีมากขึ้น ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่เป็นการเพียงพอ จนกระทั่งต้องมีการชะลอการเกิดให้ช้าลง เพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารได้มีกินมีใช้อย่างเพียงพอ ในอนาคตนั่นเอง
ในอดีตสมัยที่พืชพันธุ์ธัญญาหารยังมีมาก แต่คนยังมีน้อย การขยาย หรือเพิ่มพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ยังไม่มีความจำเป็น เพราะเพียงแต่พืชพันธุ์นั้นๆ ขยายพันธุ์ของมันเองตามธรรมชาติก็เป็นการเพียงพอ หรือ "เหลือกินเหลือใช้" แล้ว แต่เมื่อมีคนมากขึ้น ซึ่งต้องกินต้องใช้พืชพันธุ์ธัญญาหารมากขึ้น แต่พืชพันธุ์ธัญญาหารเพิ่มขึ้นไม่เพียงพอ จึงเกิดการแย่งกันกินแย่งกันใช้ จนกระทั่ง ต้องมีการหวงห้าม หรือสงวนสิทธิ์กันขึ้นมา จึงทำให้เกิดการปลูกการขยายพันธุ์พืชกันขึ้น แทนที่จะปล่อยให้พืชพันธุ์นั้นๆ ขยายพันธุ์ของมันเองตามธรรมชาติ แม้กระนั้นก็ตาม ก็ยังไม่เป็นการเพียงพอ จำเป็นต้องหาวิธีการต่างๆ ในการขยายพันธุ์พืชให้เร็วขึ้น จึงได้เกิดวิชาการขยายพันธุ์พืชขึ้น ดังที่เราจะได้ทราบในลำดับต่อไป
หัวข้อถัดไป