สถิติ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น / สถิติ

 สถิติ
สถิติ

เป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ ในกรณีที่ต้องเผชิญกับสภาวะ ของความไม่แน่นอน คำว่า "สถิติ" อาจหมายถึง ตัวเลขที่หามาได้ จากปริมาณที่ต้องการศึกษา เช่น สถิติเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร ราคาสินค้า และปริมาณน้ำฝน เป็นต้น โดยทั่วไปวิชาสถิติเป็นวิชาที่เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม และนำเสนอผลที่ได้จากการสังเกต และการสรุปผลที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษาทั้งหมด โดยใช้บางส่วนที่เลือกมาพิจารณา
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป