สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
นับแต่วันแรกที่เราเข้าโรงเรียน จะมีคุณครูสอนให้เราอ่านและเขียนอักษร ก ข เพื่อให้อ่านออก และเขียนหนังสือได้ ในขณะเดียวกันคุณครูก็จะสอนให้เรานับจำนวน และเขียนตัวเลขได้ พร้อมทั้งสอนให้บวก ลบ คูณ หารเป็น การอ่านหนังสือออก และคิดเลขเป็น มีความสำคัญยิ่งแก่คนทุกคน การอ่านหนังสือออก ทำให้คนฉลาด มีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นเรื่องของคนโบราณ และเรื่องของคนปัจจุบัน การคิดเลขเป็นทำให้คนมีสติปัญญา รู้จักใช้ความคิด และเข้าใจการใช้เหตุผล คนเราจะต้องอาศัยทั้งความรอบรู้ และการรู้จักใช้ความคิดควบคู่กันไปในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต
ความจำเป็นของการใช้อักษรกับตัวเลข เป็นที่ยอมรับกันมา ทุกยุคทุกสมัยในปี พ.ศ. ๑๘๒๖ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์ลายสือไทขึ้น ท่านทรงประดิษฐ์ทั้งตัวอักษรไทย และตัวเลขไทย เราควรจะภูมิใจ ที่ไทยเรา มีทั้งตัวอักษร และตัวเลขเป็นของเราเอง
คำว่า "คณิต" แปลว่าการนับ การคำนวณ การประมาณ คณิตศาสตร์ หมายถึง ตำรา หรือวิชาว่าด้วยการคำนวณ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นในด้านกสิกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ผู้ที่จะมีอาชีพเป็นสถาปนิก วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์  ในชีวิตประจำวัน เราใช้ตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกา หมายเลขบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ นักเรียนทุกคนมีหมายเลขประจำตัว ในท้องถนน รถทุกคันมีหมายเลขทะเบียน การติดต่อซื้อขายก็ต้องใช้ตัวเลขทำการบวก ลบ คูณ หาร การทำบัญชีค่าใช้จ่าย การคิดคำนวณภาษีรายได้ การคิดคำนวณดอกเบี้ย เงินปันผล และกำไร ต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น นอกจากนี้ การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ยังช่วยให้ได้ฝึกวิธีการคิดพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยใช้เหตุผลอย่างมีระเบียบแบบแผน และวิธีการ ของคณิตศาสตร์ยังนำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากได้
หัวข้อถัดไป