บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / สถิติ / บทนำ

 บทนำ
ประโยชน์ของสถิติมิใช่เพียงแต่ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจ และกำหนดนโยบายต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น เมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่า สถิติเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ในการประเมินผลงานโครงการต่างๆ ที่จัดทำไปแล้ว ว่าได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้เพียงไร สมควรที่จะต้องปรับปรุง หรือแก้ไขโครงการนั้นๆ หรือไม่อย่างไรอีกด้วย
ตาราง
ตาราง
เนื่องจากสถิติมีขอบข่ายกว้างขวาง ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ แทบทุกแขนงวิชาการ ดังนั้น นักบริหาร นักวิชาการ หรือแม้แต่สามัญชนทั่วไป จึงควรมีความรู้ทางสถิติตามสมควร หรือตามความจำเป็น กล่าวคือ อย่างน้อยก็สามารถอ่านข้อมูลจากตาราง จากแผนภูมิ หรือจากแผนภาพต่างๆ ให้เข้าใจได้ถูกต้อง
ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของข้อมูลสถิติก็คือ มักประกอบด้วยข้อเท็จ และข้อจริง เพราะสถิติหรือข้อมูลสถิติได้มาจากข้อมูล หรือที่เรียกว่าข้อเท็จจริง จำนวนมาก อาจกล่าได้ว่า ไม่มีข้อมูลชุดใดเลยที่มีแต่ข้อจริงล้วนๆ โดยปราศจากข้อเท็จ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะกรรมวิธีต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีโอกาสที่จะ ทำให้ข้อเท็จเกิดขึ้นได้มาก ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เช่น พ่อค้ามักแจ้งยอดรายได้จากการประกอบธุรกิจต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจำนวนมากๆ ชาวนาไม่ทราบเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตที่ถูกต้อง ผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลผิดพลาด เนื่องจากเข้าใจคำถามไม่ถูกต้อง อนึ่ง ผู้ทำการสัมภาษณ์เอง ก็อาจบันทึกตัวเลขผิดพลาดโดยมิได้เจตนา เป็นต้น ข้อมูลบางอย่างอาจเป็นเท็จได้ โดยที่ไม่มีทางที่จะทราบตัวเลขที่แท้จริงได้เลย เช่น ชาวนาคน หนึ่งแจ้งว่าผลผลิตข้าวปีที่แล้วได้ ๔ เกวียน ซึ่งตามความเป็นจริง ปริมาณข้าวที่ชาวนาคนนี้ผลิตได้จริงอาจสูงหรือต่ำกว่านี้เล็กน้อยก็ได้
อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบและยอมรับกันว่า สถิติที่เชื่อถือได้นั้นจะช่วย ให้การตัดสินใจ หรือการวางแผนดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประ- สิทธิภาพ ดังนั้น นักสถิติที่ดีจึงพยายามทุกวิถีทาง ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ได้ข้อจริงมากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้สถิติที่จะประมวลได้จากข้อมูลเหล่านี้ เป็นสถิติที่เชื่อถือได้มากที่สุด แผนภูมิ
แผนภูมิ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป