สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เมตริก / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
เราแบ่งเมตริกออกเป็นแบบๆ ตามจำนวนแถว และจำนวนสดมภ์ของสมาชิก เช่น

ตัวอย่างที่ 1 (2 0) เป็นเมตริกที่มีหนึ่งแถวสองสดมภ์ เราเรียกว่า เมตริก 1 x 2
ตัวอย่างที่ 2
2
เป็นเมตริกที่มีสองแถวหนึ่งสดมภ์ เราเรียกว่า เมตริก 2 x 1
3
ตัวอย่างที่ 3
2
1
เป็นเมตริกที่มีสองแถวสองสดมภ์ เราเรียกว่า เมตริก 2 x 2
1
5
ตัวอย่างที่ 4
1
2
3
เป็นเมตริกที่มีสองแถวสามสดมภ์ เราเรียกว่า เมตริก 2 x 3
0
1
4
ดังนั้น เมตริกที่มี m แถว n สดมภ์เราเรียกว่า เมตริก m x n เมตริก m x n ใดๆ เป็นเมตริกแบบเดียวกันทั้งสิ้น เช่น (2 0) และ (1 3) เป็นเมตริกแบบเดียวกัน
แต่ (2 0) กับ 2 ไม่เป็นเมตริกแบบเดียวกัน
0
เมตริกใดที่มีสมาชิกเป็นศูนย์ทุกตัว เราเรียกว่า เมตริกศูนย์ เช่น 0 0 0
  0 0 0
เมตริกที่มีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนสดมภ์ เราเรียกว่า เมตริกจัตุรัส เช่น 2 1 1 3 1
  1 5 2 1 4
        4 7 6
สำหรับเมตริกจัตุรัสที่มีรูปแบบ เช่น 1 0 1 0 0 เป็นเมตริกจัตุรัสที่มีสมาชิกทุกตัว
  0 1 0 1 0  
        0 0 1  
ในตำแหน่งตามเส้นทแยงมุม จากบนซ้ายล่างขวาเป็น 1 และสมาชิกในตำแหน่งอื่นๆ เป็น 0 หมด เราเรียกว่า เมตริกเอกลักษณ์

ถ้ามีสองเมตริกที่เป็นแบบเดียวกัน และสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเท่ากัน เรากล่าวว่า เมตริกทั้งสองนั้นเท่ากัน

ดังนั้น ถ้า (a b) = (1 2) จะได้ a = 1 และ b = 2 และถ้ามี เมตริก (จำนวนเสื้อ จำนวนกางเกง) และ (5 3) เท่ากัน
เราเขียน (จำนวนเสื้อ จำนวนกางเกง) = (5 3)

นั่นคือ จำนวนเสื้อ = 5 จำนวนกางเกง = 3

ตัวอย่างอื่น เช่น 40
  = 38
    37

เมื่อ ก ข ค แทนจำนวนนักเรียนในห้อง ก ข ค ตามลำดับ หมายความว่า
ห้อง ก มีนักเรียน 40 คน
ห้อง ข มีนักเรียน 38 คน
ห้อง ค มีนักเรียน 37 คน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป