ดีเทอร์มิแนนต์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เมตริก / ดีเทอร์มิแนนต์

 ดีเทอร์มิแนนต์
ดีเทอร์มิแนนต์

สำหรับแต่ละเมตริกจัตุรัส จะมีจำนวนจริงจำนวนหนึ่ง ซึ่งหาได้จากสมาชิกของเมตริกนั้นๆ เราเรียกจำนวน จริงนี้ว่า ดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริก และใช้สัญลักษณ์ดังนี้ คือ

ถ้า A = (ai j) เป็นเมตริก n x nและจะเป็นดีเทอร์มิแนนต์ที่มีอันดับ n เช่นวิธีคำนวณค่าของดีเทอร์มิแนนต์วิธีหนึ่ง คือ ใช้โคแฟกเตอร์ของสมาชิกของเมตริก กล่าวคือ ถ้า A = (ai j) เป็นเมตริก n x nถ้าตัดสมาชิกแถว i และสดมภ์ที่ j (คือ แถว และสดมภ์ที่มี ai j นั่นเอง) ออก จะเหลือดีเทอร์มิแนนต์ที่มี n-1 แถว และ n-1 สดมภ์เป็นดีเทอร์มิแนนต์อันดับ n-1 คือ

= (1)(4) - (2)(2) + 0 - 3(-1)
= 3

สำหรับดีเทอร์มิแนนต์อันดับสาม มีวิธีคำนวณง่ายๆ โดยเขียนสดมภ์ที่ 1,2 ต่อท้ายสดมภ์ที่ 3 แล้วคูณตามลูกศร โดยผลคูณของพจน์ในแถวลูกศรชี้ขึ้นเป็น ลบ พจน์ในแนวลูกศรชี้ลงเป็น บวกอ่านค่าของดีเทอร์มิแนนต์ได้เป็น

a11 a22 a33 + a12 a23 a31 + a13 a21 a32 -a31 a22 a13 - a32 a23 a11 -a33 a21 a12

ถ้าเมตริกจัตุรัส A มีเมตริกจัตุรัส B ทำให้ผลคูณ AB = BA = I เราเรียกเมตริก B ว่า เมตริกผกผัน ของ A (ในทำนองเดียวกัน A ก็เป็นเมตริกผกผันของ B ด้วย)โดยลักษณะการเท่ากันของเมตริก สมาชิกในตำแหน่งเดียวกันเท่ากัน ดังนั้นจะได้สมการต่อไปนี้เป็นจริงจะเห็นว่าถ้าเมตริกใหญ่ว่า 3x3 การหาเมตริกผกผันโดยวิธีข้างต้นนี้จะยิ่งไม่สะดวกมากขึ้น มีวิธีที่เหมาะคือ หาในรูปของเมตริกผูกผัน (adjoint matrix) หรือหาโดยใช้การแปลงเบื้องต้น (elementary transformations) ซึ่งผู้สนใจจะศึกษาได้จากตำราเกี่ยวกับเมตริก หรือจากตำราคณิตศาสตร์ชั้นสูง

ต่อไปนี้จะแสดงถึงวิธีการแก้ระบบสมการ โดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์และเมตริก

ตัวอย่างที่ 1ถ้าหากค่า x1 เศษ เป็นดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริก ซึ่งได้จากการแทนเมตริกข้างขวาของสมการ ลงไปในสดมภ์ที่หนึ่ง ของเมตริกสัมประสิทธิ์ ส่วนเป็นดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริกสัมประสิทธิ์

หาค่า x2 เศษ เป็นดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริก ซึ่งได้จากการแทนเมตริกข้างขวาของสมการในสดมภ์ที่สอง ของเมตริกสัมประสิทธิ์ ส่วน เป็นดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริกสัมประสิทธิ์

ตัวอย่างที่ 2ถ้าระบบสมการมีตัวแปรมากกว่าสามตัว จะใช้วิธีนี้ไม่สะดวก จึงนิยมใช้วิธีหาเมตริกผกผัน ซึ่งอาจจะใช้เครื่องคำนวณช่วย

ต่อไปนี้จะแสดงวิธีแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน

ตัวอย่างที่ 3เงื่อนไขในการที่สมการนี้จะมีคำตอบ หรือหาค่า X ได้ คือ A ต้องมีเมตริกผกผันหรือดีเทอร์มิแนนต์ของ A ไม่เป็นศูนย์ ให้ C เป็นเมตริกผกผันของ A และ C = (ci j)3x3 จาก (2) ได้ CAX = CB

หรือ IX = CB (เพราะว่า CA = I = AC)

X = CBหมายเหตุ ถ้ามีตัวแปร n ตัว และมี n สมการ สามารถเขียนคำตอบได้ดังนี้ตัวอย่างที่ 4(ดูวิธีหาเมตริกผกผัน) เพราะฉะนั้น CAX = CBดังนั้น x1 = -3, x2 = 2

ตัวอย่างที่ 5
สำหรับระบบสมการที่มีจำนวนตัวแปร และจำนวนสมการไม่เท่ากัน เช่น มี m สมการ และตัวไม่ทราบค่า n ตัว จะมีเมตริกสัมประสิทธิ์เป็นเมตริก m x n ซึ่งไม่ใช่เมตริกจัตุรัสและไม่มีเมตริกผกผัน เราจะแก้ระบบสมการเหล่านี้ โดยอาศัยวิธีการแปลงเบื้องต้น ซึ่งผู้สนใจจะศึกษาได้ในตำราเกี่ยวกับเมตริกดังกล่าวมาแล้ว ในที่นี้จะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเพียงเท่านี้
หัวข้อก่อนหน้า