สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เรื่องที่ ๓ เซต / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
การเขียนเซต

ในการเขียนเซต นอกจากจะเขียนวงกลมหรือวงรีล้อมรอบสมาชิกทั้งหมด ของเซตไว้ดังที่แสดงมาแล้ว เรายังมีวิธีเขียนเซตแบบอื่นอีก คือ

1. วิธีแจกแจงสมาชิก

วิธีนี้ เราเขียนสมาชิกทั้งหมดลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกกา และคั่นระหว่างสมาชิกด้วยเครื่องหมายจุลภาค เช่น
ถ้าเซตมีสมาชิกมากมายไม่สิ้นสุดเราใช้ "..." เพื่อบอกว่ายังมีสมาชิกตัวอื่นๆ อยู่ในเซตนี้ด้วย เช่น เซตของจำนวนนับ เขียนแทนด้วย {1, 2, 3,...} แต่ถ้าเซตมีสมาชิกมาก และมีสมาชิกสุดท้าย เราใช้ "...," แล้วตามด้วยสมาชิกสุดท้าย เช่น เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 100 เขียนแทนด้วย {1, 2, 3,..., 99}

2. วิธีบ่งลักษณะของสมาชิก

วิธีนี้ เราเขียนตัวแปรตัวหนึ่งแทนสมาชิกของเซตไว้ในวงเล็บปีกกา พร้อมทั้งมีคำอธิบายคุณสมบัติของสมาชิกที่อยู่ในเซตนั้น เช่น

เซตของวันในหนึ่งสัปดาห์ เขียนแทนด้วย { x | x เป็นวันในหนึ่งสัปดาห์ }
อ่านว่า เซตของ X ซึ่งมีคุณสมบัติว่า X เป็นวันใดๆ ในหนึ่งสัปดาห์

{1, 2, 3} เขียนแทนด้วย { x | x เป็นจำนวนเต็มบวก และ x<4 }
อ่านว่า เซตของ x ซึ่งมีคุณสมบัติว่า x เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆ ที่มีค่าน้อยกว่า 4

เซตของจำนวนจริงที่อยู่ระหว่าง 0 และ 1 เขียนแทนด้วย { x | x เป็นจำนวนจริงและ 0 < x < 1 }
อ่านว่า เซตของ x ซึ่งมีคุณสมบัติว่า x เป็นจำนวนจริงที่มีค่ามากกว่า 0 และน้อยกว่า 1

เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงเซตต่างๆ อาจกำหนดชื่อเซตนั้นด้วยตัวอักษร เช่น

A = { 1, 2, 3,..., 99 }
B = { x | x เป็นจำนวนเต็มบวกและ x < 4 }
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป