เซตที่เท่ากัน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เรื่องที่ ๓ เซต / เซตที่เท่ากัน

 เซตที่เท่ากัน
เซตที่เท่ากัน

ถ้า A = { หนูหน่อย, น้อง }, B = { น้อง, หนูหน่อย } จะเห็นว่าสมาชิก ทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B และสมาชิกทุกตัวของ B เป็นสมาชิกของ A เราจึงกล่าวว่า A และ B เป็นเซตที่เท่ากัน หรือเซตเดียวกัน เขียนแทนด้วย A = B
ถ้า C = { 1,2 }, D = { x|x เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 3 } จะเห็นว่า C = Dเราจะกล่าวว่า เมื่อ A และ B เป็นเซตใดๆ A และ B จะเท่ากันก็ต่อเมื่อ ทุกๆ สมาชิกของ A เป็นสมาชิกของ B และทุกๆ สมาชิกของ B เป็นสมาชิก ของ A แทนด้วย A = B
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป