การเทียบเท่ากัน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เรื่องที่ ๓ เซต / การเทียบเท่ากัน

 การเทียบเท่ากัน
การเทียบเท่ากัน

พิจารณาเซตต่อไปนี้ A = { คุณพ่อ, คุณแม่, หนูหน่อย, น้อง } B = { หมวก, ร่ม, กระเป๋า, รถ } จะเห็นว่า A  B แต่เซตทั้งสองมีคุณสมบัติตรงกันอย่างหนึ่ง คือมีจำนวน สมาชิกเท่ากัน ซึ่งทำให้สมาชิกจับคู่ระหว่างสมาชิกของ A และ B แบบหนึ่งต่อ หนึ่งได้พอดี วิธีหนึ่งของการจับคู่ อาจแสดงได้ดังนี้ภาพแสดงการจับคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ระหว่างจุดบนส่วนโค้งของครึ่งวง กลมกับจุดบนเส้นตรง แสดงว่าจุดบนครึ่งวงกลมมีจำนวนมากเท่ากับจุดบนเส้น ตรง

เซตที่มีสมาชิกจับคู่กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งได้พอดีนี้เรียกว่า เซตที่เทียบ เท่ากัน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป