สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / จุด เส้นและผิวโค้ง / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ภาพนี้ประกอบด้วยจุด และเส้น

เราเขียน
จุดได้โดยจดปลายดินสอกับแผ่นกระดาษ

เรา
เขียนเส้นได้โดยลากปลายดินสอไปตามทิศทางที่ต้องการ อาจกล่าวว่า การเคลื่อนที่ของจุดทำให้เกิดเส้น ซึ่งจะได้เส้นตรง หรือเส้นโค้ง ก็แล้วแต่กฎเกณฑ์ที่ใช้
เราอาจจำแนกเส้นและแสดงความสัมพันธ์ของเส้นได้ดังนี้
นอกจากจุดและเส้นแล้วยังมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ในวิชาคณิตศาสตร์เราเรียกรูปแบบว่า รูประนาบ สำหรับวงกลม และวงรีเป็นรูประนาบ ที่มีเส้นโค้งล้อมรอบ เส้นโค้งรูปร่างต่างกัน ก็เพราะกฎที่ใช้ต่างกัน

วงกลมเป็น
เส้นโค้งที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด ซี่งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากันเสมอ

วงรีเป็น
เส้นโค้งที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด ซึ่งผลบวกของระยะทางจากจุดนี้ไปยังจุดที่คงที่สองจุดมีขนาดเท่ากันเสมอ

รูประนาบจะมีเพียงสองมิติคือ มีส่วนกว้างและส่วนยาว บริเวณภายในที่
เส้นล้อมรอบเรียกว่า พื้นที่
นอกจากนี้ยังมีรูปที่มีสามมิติ ได้แก่ รูปทรงชนิดต่างๆ อาจเป็นทรงตัน หรือทรงกลวง มีส่วนกว้าง ส่วนยาว และส่วนสูง บริเวณภายในที่มีพื้นที่ผิวปิดโดยรอบ เรียกว่า ปริมาตร เช่น
รูปทรงที่มีเหลี่ยม : รูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ มีด้านกว้าง ด้านยาว และส่วนสูงเท่ากัน
รูปทรงที่มีเหลี่ยม
รูปทรงที่มีผิวโค้ง : รูปทรงกระบอกเป็นรูปผิวโค้งที่ได้ จากการเคลื่อนที่ของเส้นตรงตามกฎเกณฑ์
รูปทรงที่มีผิวโค้ง
หม้อดิน อ่าง เป็นรูปทรงที่เกิดจากการหมุน ตามกฎเกณฑ์
หัวข้อถัดไป