การเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้ / การเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

 การเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
การเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศร้อน ที่มีพันธุ์กล้วยไม้ป่านานาชนิดอยู่ตามธรรมชาติ สามารถจะนำมาศึกษาเพาะเลี้ยง เพื่อการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ให้เกิดประโยชน์ในด้าน สังคม เศรษฐกิจ และอนุรักษ์ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ประกอบกับสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของประเทศไทย เหมาะสมแก่การเลี้ยงกล้วยไม้โดยไม่ต้องลงทุนมากนัก การเลี้ยงกล้วยไม้ในประเทศไทยจึงได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๐ ในหมู่ของผู้สูงอาย ุและมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร ซึ่งในขณะนั้นความเจริญทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่กว้างขวางนัก การส่งเสริมการเลี้ยงกล้วยไม้อีกระยะหนึ่งได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๐ วงการกล้วยไม้ได้มีการนำกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ จากต่างประเทศ เข้ามาเลี้ยง และมีการผสมพันธุ์กันบ้าง แต่ยังจำกัดวงอยู่เช่นเดิม ความรู้ทางวิชาการจึงมิได้กระจายออกไปเท่าที่ควร และทรัพยากรต่างๆ ก็ยังมิได้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนด้วย ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงได้มีการเปิดแนวความคิดใหม่ ออกไปสู่มุมกว้าง ได้มีการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ในการเพาะเมล็ดกล้วยไม้แบบวิทยาศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพสูง และนำออกเผยแพร่ เพื่อให้คนทุกระดับฐานะนำไปปฏิบัติได้ อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักและสนใจต้นไม้ เพื่อการพัฒนาทางจิตใจ และเป็นการส่งเสริมการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป